مقاله تعیین مناسب ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعیین مناسب ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله شاخص های مقاومت به خشکی
مقاله تجزیه کلاستر
مقاله تنش خشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزرخ مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین مناسب ترین شاخص انتخاب مقاومت به خشکی در بیست ژنوتیپ نخود زراعی آزمایشی در سال های زراعی ۱۳۸۵-۸۶ و ۱۳۸۶-۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شرایط جداگانه آبی و دیم با یک آزمایش مرکب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این بررسی ژنوتیپ تازه معرفی شده مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های کمی مقاومت و حساسیت به خشکی مانند شاخص حساسیت به تنش (SSI)، شاخص تحمل تنش (STI)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص میانگین هندسی بهره وری (GMP)، شاخص پایداری عملکرد (YSI)، شاخص بهره وری متوسط (MP)، شاخص میانگین هارمونیک (MH) و شاخص معیار برتریت (Pi) بر اساس عملکرد گیاه در شرایط تنش آبی و شرایط بدون تنش محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد در بین شاخص های مقاومت به خشکی، شاخص های MP, MH, GMP, STI به عنوان بهترین شاخص ها در گزینش ژنوتیپ های مقاوم به خشکی معرفی شدند. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ های مورد مطالعه بر اساس صفات یاد شده، نشان دهنده طبقه بندی آن ها به سه گروه عمده است که سه ژنوتیپ شماره ۷، ۸ و ۱۱ (آزاد، ILC.482 و ILC.1799) در یک گروه جای گرفته و معرف ژنوتیپ های مقاوم به خشکی بودند.