مقاله تعیین مناسب ترین روش مدیریت بقایای گیاهی در تناوب زراعی گندم- ذرت در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تعیین مناسب ترین روش مدیریت بقایای گیاهی در تناوب زراعی گندم- ذرت در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناوب
مقاله ذرت
مقاله کرت داﺋم
مقاله گندم
مقاله مدیریت بقایای گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سماوات سعید
جناب آقای / سرکار خانم: دریاشناس عبدالمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات روش های مختلف مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه گندم و عملکرد علوفه تر ذرت با ۶۵% رطوبت در یک تناوب زراعی گند م- ذرت تحت کرت های دائم در یک توالی گندم- ذرت- گندم انجام پذیرفت. در کشت دوم عملکرد علوفه تر ذرت و در کشت سوم عملکرد دانه گندم اندازه گیری و همه تیمارها به روش آماری آزمون T مقایسه شدند. T1: سوزاندن بقایای گیاهی گندم + عملیات معمول (گاو آهن + دیسک + کود پاشی و کاشت ذرت) T2: خرد کردن کل کاه باقیمانده گندم با روتو تیلر + کود پاشی + کاشت ذرت، T3: خرد کردن کل کاه باقیمانده گندم با استون برویر + کود پاشی + کاشت ذرت، T4: خارج کردن کاه درو شده + خرد کردن کاه باقیمانده با استون برویر + کود پاشی + کاشت ذرت) و T5: کاهش C/N کل کاه باقیمانده به کم تر از ۳۰ + استون برویر + کود پاشی+کاشت ذرت T6: کاهش C/N کل کاه باقیمانده به کم تر از ۳۰+ روتوتیلر + کود پاشی + کاشت ذرت. نتایج نشان داد، استفاده از ادوات خرد کننده بقایای گیاهی مانند استون برویر و روتوتیلر نقش مثبتی بر افزایش عملکرد گندم و ذرت داشت و این افزایش نسبت به تیمار شاهد (سوزاندن بقایای گیاهی) معنی دار بود ولی دستگاه استون برویر از کارائی بیش تری در خرد کردن کاه و کلش گندم داشت. کاربرد توام دستگاه استون برویر و اعمال تیمارهای کاهش دهنده نسبت C/N کاه و کلش کارائی بیش تری را ایجاد کرد. همچنین دستگاه استون برویر و روتو تیلر به تنهایی کارائی قابل قبولی را برای خرد کردن بقایای گیاهی ذرت داشت و موجب افزایش عملکرد معنی دار دانه گندم نسبت به تیمار شاهد (سوزاندن بقایای گیاهی) شد که موجب کاهش هزینه ها می شود.