مقاله تعیین مناسب ترین روش شکستن کمون بذر علف هرز تلخه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تعیین مناسب ترین روش شکستن کمون بذر علف هرز تلخه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدسولفوریک
مقاله بذر
مقاله تلخه
مقاله جیبرلیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی شایلین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی الیاس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف شکستن کمون بر روی گیاه هرز تلخه دیم، آبی آزمایشی در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی عبارت از نوع بذور تلخه (دیم، آبی)، اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% در سطوح شاهد (صفر) ۱۵c، ۳۰ دقیقه و جیبرلین اسید با غلظت ۵۰۰ میلی گرم در لیتر (ppm) در سطوح شاهد (صفر) یک و سه ساعت بودند. نتایج نشان داد که مدت زمان کاربرد اسید سولفوریک و مدت زمان کاربرد اسید جیبرلین و نوع بذر اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی و مدت زمان کاربرد اسیدسولفوریک و جیبرلین بر صفت یکنواختی و اثر اسید سولفوریک به تنهایی بر صفت دوز تا ۱۰ درصد جوانه زنی داشت. اثر هیچ یک از تیمارهای آزمایشی بر صفات سرعت جوانه زنی و روز تا ۹۰ درصد جوانه زنی معنی دار نبود. اما اثرات متقابل اسید و جیبرلین بر صفات درصد جوانه زنی و یکنواختی در سطح احتمال آماری ۱% درصد و اثر متقابل جیبرلین و بذر نیز در سطح احتمال آماری ۵% درصد معنی دار بود.