مقاله تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی با استفاده از آزمایش بارگذاری بر خرده ذرات مجزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۲ منتشر شده است.
نام: تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی با استفاده از آزمایش بارگذاری بر خرده ذرات مجزا
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت تک محوره محصور نشده
مقاله خرده حفاری
مقاله سنگ آهک میکرایتی
مقاله سازند آسماری
مقاله آزمایش بارگذاری بر خرده ذرات مجزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چشمی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ششده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین مقاومت تک محوره محصور نشده (UCS) به عنوان یکی از پارامترهای مکانیکی برای ارزیابی مقاومت سنگ در بسیاری از پروژه های مهندسی لازم است. در برخی از پروژه های مهندسی نظیر حفر چاه برای استخراج مواد هیدروکربوری به دلیل عمق زیاد حفاری، محدودیت هایی برای اخذ نمونه مناسب برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری وجود دارد. از طرفی تعیین این پارامتر به منظور آنالیز پایداری جدار چاه و برنامه های توسعه چاه لازم و ضروری است. بدین منظور ایده استفاده از خرده های حفاری برای تعیین این پارامتر مطرح شده است. در این مقاله به منظور توسعه روابط تجربی بین مقاومت فشاری تک محوری سنگ و مقاومت خرده ذرات، تعداد ۷ نمونه سنگ آهک میکرایتی از رخ نمون های سازند آسماری تهیه شده و پس از انجام آزمایش فشاری تک محوری و تعیین مقادیر UCS آن ها، نمونه های مذکور خرد شد و ۴۲۰ نمونه به عنوان خرده های حفاری آماده سازی شده است. با استفاده از دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات مجزا، مقاومت فشاری تک ذره (SCS) خرده های حفاری تعیین شده است. با توجه به تاثیر شکل خرده ها بر مقاومت آن ها، همه خرده های بررسی شده به شکل کروی در آمده است و به منظور بررسی اثر اندازه خرده بر مقاومت آن ها پژوهش بر روی خرده ها، با قطرهای ۲، ۳ و ۴ میلی متر انجام شده است. با تعریف متغیرهای مقاومت و اندازه، نمودارهایی برای تعیین مقاومت خرده ذرات پشنهاد شده که در آن ها اثر اندازه دانه در آزمایش بارگذاری بر ذرات مجزا حذف شده است. ضریب هم بستگی بین UCS و SCS در حالت های مختلف بیش تر از ۰٫۹۱ است که نشان دهنده هم بستگی قابل قبول این دو پارامتر با هم است.