مقاله تعیین مشخصات کیست های هیداتید جدا شده از دام های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهر یاسوج به روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: تعیین مشخصات کیست های هیداتید جدا شده از دام های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهر یاسوج به روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکینوکوکوس گرانولوزوس
مقاله ژنوتیپ
مقاله کیست هیداتید
مقاله دام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدری عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: مشفع عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عبیدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی دالینی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به وجود ۱۰ ژنوتیپ مختلف از انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس با میزبان های واسطه و نهایی مختلف و اثرگذاری این ژنوتیپ ها در چرخه زندگی انگل و انتقال آن به انسان، هدف این مطالعه تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های کیست های هیداتید و انتشار آنها در کبد و ریه دام های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهر یاسوج بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعدادی ۹۳ کیست هیداتید دامی (۳۱ نمونه گوسفند، ۵۶ نمونه بز و ۶ نمونه گاو) از کشتارگاه صنعتی یاسوج جمع آوری شدند. DNA ژنومی از پروتواسکولکس های مربوطه با روش استاندارد فنل کلروفرم استخراج گردید. قطعه rDNA-ITS1 هر کدام از نمونه ها به روش PCR با پرایمرهای EgR و EgF، تکثیر شد و محصولات PCR ابتدا با الکتروفورز بررسی و سپس با آنزیم های Alu I و Rsa I برش داده شده و محصولات PCR-RFLP قطعات مزبور الکتروفورز شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: با استفاده از روش PCR، اندازه قطعات rDNA-ITS1 تمام جدایه های کبدی و ریوی دارای باند های مشابه و اندازه ۱۰۰۰bp به دست آمد. الگوی ایجاد شده با استفاده از آزمون RFLP با آنزیم های AluI و Rsa I ژنوتیپ G1 یعنی همان ژنوتیپ گوسفندی اکینوکوکوس گرانولوزوس را نشان داد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، سویه G1، سویه غالب ایجاد کننده بیماری کیست هیداتید در اعضای مختلف دام از جمله کبد و ریه در شهر یاسوج می باشد.