مقاله تعیین مدل مناسب برای برآورد رسوبدهی با استفاده از روش های آماری مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز بابلرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تعیین مدل مناسب برای برآورد رسوبدهی با استفاده از روش های آماری مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز بابلرود
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوزه آبخیز بابلرود
مقاله رسوبدهی
مقاله داده های مشاهده ای
مقاله روش های آماری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویان عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: صفری عطا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، ۱۰ مدل PSIAC، MPSIAC، EPM، Fournier، Douglas، Musgrave، Stehlik، Kirkby، Geomorphology و Hydrophysical با هدف تعیین مناسب ترین مدل برای برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز بابلرود مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور ارزیابی مدل های مورد استفاده و تعیین مدل مناسب، از داده های مشاهده ای و اندازه گیری شده رسوب (آمار ۴۳ ساله ایستگاه قران تالار) استفاده گردید. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق جهت ارزیابی نتایج، شامل آزمون t جفتی، ضریب همبستگی (R)، اختلاف نسبی، BIAS،RE  و RMSE می باشد. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان ۹۵%، اختلاف معنی داری بین داده های مشاهده ای و نتایج مدل MPSIAC وجود نداشته و همچنین مدل مذکور با مقادیر اختلاف نسبی، BIAS،RE  و RMSE به ترتیب ۷٫۹۳، ۰٫۰۱۳، ۷٫۳۵ و ۸٫۶۳، با ضریب همبستگی ۰٫۸۶ مناسب ترین مدل برای برآورد رسوبدهی در حوزه آبخیز بابلرود شناخته شد. پس از مدل MPSIAC، مدل Geomorphology با مقادیر اختلاف نسبی، ضریب همبستگی، BIAS،RE  و RMSE به ترتیب ۱۰٫۹۸، ۰٫۷۸، ۰٫۰۲، ۱۲٫۳۴ و ۱۱٫۹۵ و نیز عدم اختلاف معنی دار در سطح اطمینان ۹۵%، مدلی مناسب تشخیص داده شد.