مقاله تعیین محدوده های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: تعیین محدوده های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دمای معادل فیزیولوژیک
مقاله اقلیم آسایشی
مقاله بیوکلیماتیک
مقاله معادله بیلان حرارتی
مقاله زیست اقلیم شهر مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص زیست اقلیم دمای معادل فیزیولوژیک (PET) جزء شاخص های ترمو فیزیولوژیک است که از معادله بیلان حرارتی بدن انشان مشتق می گردد. این شاخص از پر کاربردترین ها در زمینه ارزیابی های زیست اقلیم محسوب می گردد. در تحقیق حاضر محدوده های بیو کلیماتیک شهر مشهد برای ساعات ۱۲،۰۹ و UTC 21 (با مطابق ۳۰: ۰۹، ۱۵:۳۰ و ۲۱:۳۰ به وقت محلی) و بر اساس داده های اقلیمی دوره ۲۰ ساله (۱۳۸۷-۱۳۶۸) مورد ارزیابی قرار گرفته است. علاوه بر ارزیابی زیست اقلیمی (آسایش اقلیمی، استرس گرمایی و سرمایی) فراوانی وقوع پدیده های فیزیکی (مثل بارش، یخبندان، طوفان و..) و زیباشناختی (شامل ابرناکی، شرایط آفتاب) که بر آسایش اقلیمی تاثیرگذارند نیز محاسبه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، دوره آسایش اقلیمی ساعات ۹:۳۰ و ۱۵:۳۰ شهر مشهد در دو بازه زمانی واقع شده است دوره اول در ابتدای فصل بهار و دوره دوم آن در اوایل فصل پائیز واقع شده است که دوره اول آن طولانی تر است. دوره آسایش ساعت ۲۱:۳۰ بصورت پیوسته در تیر و مرداده ماه واقع شده است. در مجموع تعداد روزهای همراه با آسایش (۲۳<PET<18) برای ساعات ۰۹:۳۰، ۱۵:۳۰ و  21:30، به ترتیب ۳۸، ۴۶ و ۵۹ روز به دست آورده شده است. تعداد روزهای همراه با تنش سرمایی (PET<18) در ساعات مطالعه شده بترتیب، ۱۸۸، ۱۶۹ و  306روز می باشد. بیشترین تنش های گرمایی (PET>23) در ساعت ۱۵:۳۰ (۱۵۰ روز) و بعد از آن ساعت  9:30(139 روز) اتفاق می افتد. ساعت ۲۱:۳۰ فاقد تنش های گرمایی است.