مقاله تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی سلامت در کشورهای غرب اقیانوس آرام: تحلیل داده های ترکیبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی سلامت در کشورهای غرب اقیانوس آرام: تحلیل داده های ترکیبی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امید به زندگی
مقاله تعیین کننده های اجتماعی سلامت
مقاله داده های ترکیبی
مقاله منطقه غرب اقیانوس آرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی جواهری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: امینی رارانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوری سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وضعیت سلامت و سطح توسعه یافتگی کشورها رابطه متقابل و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. انسان سالم، اساس توسعه پایدار است و افزایش رشد و توسعه اقتصادی، یکی از عوامل اصلی و موثر بر وضعیت سلامت کشورهاست.
روش: در این مطالعه، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر امید به زندگی در کشورهای واقع در منطقه غرب اقیانوس آرام، سازمان بهداشت جهانی، با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و با بهره گیری از داده های ترکیبی (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷) بررسی شد. سپس روش اثرات ثابت (حداقل مربعات با متغیرهای مجازی) بر اساس نتایج آزمون هاسمن به منظور برآورد مدل انتخاب گردید.
یافته ها: نتایج برآورد مدل برای منطقه غرب اقیانوس آرام، نشان دهنده اثرات مثبت و معنادار متغیرهای درآمد سرانه، آموزش، اشتغال، مخارج سلامت، ایمنی سازی در برابر سرخک (p<0.01) و شهرنشینی (p<0.05) بر امید به زندگی بود.
بحث: توجه به سیاست های مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی و برنامه های تثبیت اقتصادی مثل افزایش تولید، کاهش بیکاری و افزایش سطح آموزش و همچنین سیاست های مربوط به ارتقای کارایی سیستم های مراقبت سلامت به ویژه اصلاح شیوه های تامین مالی و ارائه خدمات سلامت راه گشای افزایش طول عمر در کشورهای این مناطق خواهد بود.