مقاله تعیین فنوتیپ های MLSB و مقاومت القایی به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی قزوین و تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تعیین فنوتیپ های MLSB و مقاومت القایی به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی قزوین و تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله کلیندامایسین
مقاله مقاومت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی مهر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب فر رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یکی از مهم ترین پاتوژن های بیمارستانی محسوب می شود. کلیندامایسین داروی مناسبی برای درمان عفونت های استافیلوکوکی به خصوص عفونت های پوستی و بافت های نرم است و بروز مقاومت القایی نسبت به آن درمان بیمار را با شکست مواجه می کند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین فنوتیپ هایcMLSb ، iMLSb و MS و مقاومت القایی به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهرهای قزوین و تهران انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی همه گیر شناسی مولکولی، تعداد ۲۳۰ نمونه استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر قزوین و تهران در سال ۱۳۹۱ جمع آوری و با روش های استاندارد آزمایشگاهی از نظر فنوتیپی تعیین هویت شدند. سپس نمونه ها با شناسایی ژن femA تایید هویت شدند و از نظر حضور مقاومت القایی به کلیندامایسین با آزمون القایی D مورد آزمایش قرار گرفتند. تمامی این مراحل در آزمایشگاه میکروب شناسی و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.
یافته ها: تمامی نمونه ها از نظر حضور ژن femA مثبت بودند. در مجموع ۸۵ ایزوله (۳۷%) مقاوم به اریترومایسین و کلیندامایسین (فنوتیپ(cMLSb ، ۱۵ ایزوله (۶٫۵%) دارای مقاومت القایی (فنوتیپ(iMLSb ، ۱۰۳ ایزوله (۴۴٫۷%) حساس به اریترومایسین و کلیندامایسین، ۲۴ نمونه (۱۰٫۴%) مقاومت حد واسط به اریترومایسین، ۱۰ نمونه (۴٫۳%) مقاومت حد واسط به کلیندامایسین و ۳ نمونه (۱٫۳%) مقاوم به اریترومایسین و حساس به کلیندامایسین (فنوتیپ MS) بودند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، استفاده از آزمون D هم زمان با دیسک دیفیوژن در آزمایشگاه های بیمارستانی توصیه می شود.