مقاله تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکتینومیست های گرمادوست
مقاله ارزیابی با کاغذ صافی
مقاله فعالیت سلولازی
مقاله کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدین پاریزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: طریقی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آکتینومیست ها، به ویژه گونه های گرمادوست، به عنوان اصلی ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای شناخته شده اند. این گروه از باکتریها در تولید آنزیمهای تجزیه کننده و آنتی بیوتیکها توانایی زیادی دارند. آکتینومیست های گرمادوست از مراحل مختلف تهیه کمپوست با تکنیک رقیق سازی جداسازی شدند و کشت خالص آنها تهیه گردید. از نتایج تستهای بیوشیمیایی و تجزیه و تحلیل الگوی برشی ژن ۱۶SrRNA برای شناسایی جدایه ها استفاده شد. توانایی تجزیه سلولز در هر کدام از جدایه ها با استفاده از روش ارزیابی با کاغذ صافی در دما و pH های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر فعالیت آنزیمی برای هر کدام از جدایه ها بر اساس میلی گرم گلوکز آزاد شده از یک میلی لیتر عصاره ناخالص تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دما و pH بهینه فعالیت آنزیمی برای جدایه های مختلف متفاوت بود. در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد جدایه ۲۳ با میانگین ۱٫۱۰ میلی گرم در میلی لیتر، فعال ترین ایزوله سلولازی معرفی شد. این ایزوله ها جهت بهینه سازی کمپوست قارچ به کار برده شدند.