مقاله تعیین فرایند زیست روش های پژوهش در پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تعیین فرایند زیست روش های پژوهش در پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرایند زیست پایان نامه ها
مقاله روش های پژوهش
مقاله پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علی پورحافظی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی دیزجی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین فرآیند زیست روش های پژوهش پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران از سال ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ است.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، و از روش تحلیل محتوا، برای تعیین گرایشات روش های پژوهشی پایان نامه ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه ۲۹۲ پایان نامه علوم کتابداری و اطلاع رسانی نوشته شده از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸ در دانشگاه های دولتی ایران می باشد. پایان نامه ها از لحاظ روش پژوهش نیز در ۱۰ نوع روش پژوهشی تفکیک شده اند. گردآوری اطلاعات با استفاده از فیش برداری بر مبنای فهرست کنترل انجام شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS انجام شده است.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش ۴۲٫۸۱ درصد از کل پایان نامه ها از روش پژوهش پیمایشی، ۱۳٫۰۱ درصد از روش پژوهش تحلیل محتوا، ۱۱٫۳۰ درصد از روش پژوهش تحلیل استنادی، ۸٫۲۲ درصد از روش پژوهش پیمایش توصیفی، ۶٫۵۱ درصد از روش پژوهش کتابخانه ای، ۴٫۴۵ درصد از روش پژوهش پیمایش مقایسه ای، ۴٫۱۱ درصد از روش پژوهش پیمایش تحلیلی، ۳٫۷۷ درصد از روش پژوهش پیمایش ارزشیابی، ۲٫۴۰ از روش پژوهش توصیفی، ۲٫۰۵ درصد از روش پژوهش توصیفی تحلیلی، ۰٫۶۸ درصد از روش پژوهش تجربی و ۰٫۶۸ درصد از پایان نامه ها از روش پژوهش طراحی سیستم استفاده کرده اند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش روش پژوهشی غالب در پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران مربوط به روش پژوهش پیمایشی، و ضعیف ترین گرایش مربوط به روش های پژوهشی تجربی و طراحی سیستم می باشد.