مقاله تعیین فراوانی کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز در نوزادان تازه متولد شده در شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تعیین فراوانی کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز در نوزادان تازه متولد شده در شهرکرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع
مقاله غربالگری
مقاله گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش سیدمحمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: کثیری کرم علی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده چالشتری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز (G6PD) اولین آنزیم در مسیر متابولیسم پنتوز فسفات می باشد. این مسیر در از بین بردن متابولیت های اکسیدان در بدن نقش موثری را ایفا می کند. کمبود این آنزیم باعث کاهش احیاء انرژی گلبول های قرمز و همولیز می گردد. در این مطالعه استفاده از روش غربالگری جهت تعیین میزان فراوانی کمبود آنزیم G6PD در نوزادان تازه متولد شده مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی از بند ناف ۱۲۴۰ نوزاد تازه به دنیا آمده نمونه سرم تهیه شد و با استفاده از روش فلورسانس لکه ای میزان فعالیت آنزیم G6PD تعیین گردید. اطلاعات دموگرافیک شامل محل زندگی، جنس، سابقه کمبود G6PD در خانواده و بستری به علت زردی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از کل ۱۲۴۰ نمونه مورد بررسی ۲۹ نفر (۲٫۳%) دچار کمبود G6PD بودند، از بین افراد مبتلا، ۳ نفر (۱۰٫۳%) از آنها کمبود شدید آنزیم G6PD و ۲۶ نفر (۸۹٫۷%) کمبود خفیف تا متوسط داشتند. بین متغیرهای مورد بررسی و کمبود آنزیم، فقط موارد بستری به علت زردی ارتباط معنی داری با کمبود آنزیم داشتتند (۰٫۰۰۱>P).
نتیجه گیری: با توجه به درصد بالای بستری شدن نوزادان مبتلا به کمبودG6PD  و خطراتی که این بیماری همولیتیک می تواند در آینده برای بیماران ایجاد کند و نظر به ارزان بودن تست فلورسنت لکه ای، می توان از این تست جهت غربالگری نوزادان تازه متولد شده استفاده کرد.