مقاله تعیین فراوانی حذف های کوچک ناحیه AZF کروموزم Y مردان نابارور در جمعیت اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۵۳۰ تا ۵۳۹ منتشر شده است.
نام: تعیین فراوانی حذف های کوچک ناحیه AZF کروموزم Y مردان نابارور در جمعیت اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروری
مقاله کروموزم Y
مقاله حذف کوچک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولی باشی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حذف ها در کرومزوم Y یکی از دلایل عمده ژنتیکی ناباروری است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی حذف های کوچک ناحیه AZF کروموزم Y مردان نابارور در جمعیت اصفهان بود.
روش بررسی: در این مطالعه مورد شاهدی به طور تصادفی تعداد ۱۰۰ مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری اصفهان به عنوان گروه مورد و ۱۰۰ مرد بارور سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. DNA خون افراد هر دو گروه استخراج شد و با استفاده از روش STS-PCR تکثیر شدند. حضور حذف های کوچک در ناحیه AZF تشخیص داده شد.
یافته ها: هیچ حذفی در نواحی AZFa، AZFb و AZFc در گروه شاهد دیده نشد. تعداد ۱ بیمار حذف در ناحیه AZFb، ۸ بیمار حذف در ناحیه AZFc و ۲ بیمار حذف در ناحیه AZFa را نشان دادند.
نتیجه گیری: فراوانی حذف های کروموزوم Y در جمعیت شهر اصفهان از کشور ایران مشابه فراوانی حذف ها در جهان می باشد. فراوانی حذف در ناحیه AZFc با سایر مطالعات در این زمینه یکسان بود، اما برای حذف های ناحیه AZFa، فراوانی پایین تر و تفاوت چشمگیری با سایر مطالعات داشت.