مقاله تعیین فراوانی باکتری های مقاوم به تلوریت و توانایی حذف آن در پساب صنایع استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تعیین فراوانی باکتری های مقاوم به تلوریت و توانایی حذف آن در پساب صنایع استان قم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین اسپورموسا
مقاله پروتئین مقاومت
مقاله تلوریت
مقاله پاک سازی زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی ساسانی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تجمع اکسی آنیون سمی تلوریت پتاسیم که در اثر فعالیت های صنعتی در محیط افزایش یافته است باعث بروز عوارضی همچون تحریک پوست، درماتیتیس، بی اشتهایی، لرزش، تهوع، استفراغ، تحریک سیستم عصبی، تشنج و ایست تنفسی در انسان می شود. این پژوهش با هدف جداسازی باکتری های مقاوم به تلوریت، تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد (MIC) و بررسی احیای زیستی تلوریت پتاسیم در سویه ها انجام شد.
روش بررسی: از ۸۴ سویه مقاوم جداشده از پساب،MIC تلوریت پتاسیم با روش رقت در آگار سنجیده شد. سویه QWTm6 با تحمل غلظتی از تلوریت به میزان ۶۶۸۴mg/ml، به عنوان سویه برتر انتخاب شد. تحمل این میزان تلوریت تاکنون گزارش نشده است.
یافته ها: با بررسی صفات بیوشیمیایی، فنوتیپی و فیزیولوژی؛ سویه QWTm6 به طور اولیه در جنس استافیلوکوکوس قرار گرفت. با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتریک و معرف (DDTC & A340nm) سدیم دی اتیل دی تیوکاربامات تری هیدرات)، بیشترین میزان حذف در مدت ۲۴ ساعت در غلظت۰٫۴mM تلوریت پتاسیم مشاهده شد. سویه فوق توانایی بالایی در حذف اکسی آنیون سمی تلوریت در محدوده وسیعی از عوامل مانند (۵-۱۱)=pH، دما (۱۵-۵۰oC)، دورهمزن (۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰rpm)، تراکم های مختلف اکسی آنیون (۰٫۰۴-۱mM) و درصدهای مختلف ۰-%۲۰) NaCl) نشان داد. همچنین این سویه به پنی سیلین، سفکسیم، تتراسیکلین، کلرامفنیکل، استرپتومایسین، نئومایسین، اریترومایسین، جنتامایسین، کانامایسین، نورفلوکساسین و سیپروفلوکساسین مقاوم بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد سویه QWTm6 به علت توانایی حذف و احیای بالای تلوریت پتاسیم می تواند به عنوان سویه مناسب در پاک سازی زیستی در مجامع بین المللی مطرح شود.