مقاله تعیین غلظت کشنده (Lc5096h) حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تعیین غلظت کشنده (Lc5096h) حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Lc5096h
مقاله حشره کش
مقاله علف کش
مقاله دیازینون
مقاله بوتاکلر
مقاله سیاه کولی (Vimba vimba persa)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشائی چلکاسری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ روز مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمیان یاور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین سمیت حاد (Acute toxicity) حشره کش دیازینون و علف کش ماچتی (بوتاکلر) بر اساس روش استاندارد (۱۹۸۹) O.E.C.Dبه صورت ساکن (Static) و به مدت ۹۶ ساعت انجام شد و در طول آزمایشات عواملی شامل: pH، سختی، دما و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند که به ترتیب برابر با ۷ تا ۸٫۲، ۲۴۰ میلی گرم در لیتر،۲۵±۱o و اکسیژن بالای ۷ppm اندازه گیری شدند. در این آزمایش از تعداد ۱۸۰ قطعه بچه ماهی ۱ تا ۲ گرمی سیاه کولی در پنج تیمار با سه تکرار به همراه شاهد استفاده گردید. ده عدد بچه ماهی سیاه کولی در هر آکواریوم ۲۰ لیتری توزیع شد. ابتدا به منظور تعیین محدوده کشندگی، چند آزمایش مقدماتی انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که میزان سمیت حاد (Lc50 96h) دیازینون و بوتاکلر بر روی بچه ماهیان ۱ تا ۲ گرمی سیاه کولی به ترتیب برابر با ۰٫۰۹ و ۰٫۶۱ میلی گرم در لیتر است. در نهایت میزان Lc10،Lc50   Lc90 ونیز با استفاده از روش آماری Probit Analysis به ترتیب برابر با ۰٫۰۶۹، ۰٫۰۹۱و ۰٫۱۲ برای حشره کش دیازینون و ۰٫۵۸، ۰٫۶۱ و ۰٫۶۶ برای علف کش ماچتی (بوتاکلر) محاسبه شد. بر اساس جدول استاندارد سطوح سمیت حشره کش ها و علف کش های مختلف، حشره کش دیازینون (Diazinon) و علف کش ماچتی (Butachlor) در ردیف سموم خیلی سمی درجه بندی گردیدند.