مقاله تعیین غلظت سرمی لیپوپروتئین – آ و ارتباط آن با فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۰۴۶ تا ۱۰۵۳ منتشر شده است.
نام: تعیین غلظت سرمی لیپوپروتئین – آ و ارتباط آن با فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیپوپروتئین – آ
مقاله آرتریت روماتوئید
مقاله عامل التهاب
مقاله RF
مقاله CRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی ام البنین
جناب آقای / سرکار خانم: هادی ندوشن حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی گیلدا
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی تفتی عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: محیطی اردکانی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات متعددی نشان می دهد که لیپوپروتئین – آ ((LP(a) به عنوان واکنشگر فاز حاد عمل می کند و با آترواسکلروز اولیه در بیماری آرتریت روماتوئید ارتباط دارد. هدف از این مطالعه تعیین غلظت سرمی (LP(a و ارتباط آن با فاکتورهای التهابی در بیماران آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با افراد سالم است.
روش بررسی: در این مطالعه ۱۰۰ فرد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید و ۱۰۰ فرد سالم شرکت کردند. غلظت
RF: Rhoumatoid Factor و CRP: C-Reactive Protein و LP(a) با استفاده از دستگاه اتوآنالیزور و به روش ایمنوتوربیدومتری سنجیده شد.
نتایج: میانگین غلظت لیپوپروتئین – آ در گروه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۳۲٫۴۱±۲٫۳۳mg/dl بود که به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل با میانگین غلظت 20.50±۱٫۰۳mg/dl بالاتر بود (P=0.001). نتایج نشان داد که غلظت لیپوپروتئین – آ در زنان بیمار ۳۴٫۶۳±۲۵٫۰۲mg/dl به طور معنی داری نسبت به زنان گروه شاهد ۲۰٫۶۰±۱۰٫۵۶mg/dlبالاتر بود (p=0.001). اما اختلاف معنی داری بین میانگین غلظت لیپوپروتئین – آ در گروه مردان بیمار و گروه شاهد وجود نداشت (p=0.304). میانگین غلظت سرمی CRP در گروه شاهد و بیمار به ترتیب ۴٫۰۵±۲٫۰۴mg/dl و ۱۷٫۸۷±۱٫۴۸mg/dl بود. میانگین غلظت سرمیRF در گروه شاهد و بیمار به ترتیب ۹٫۱۱±۲٫۳۳mg/dl و ۱۵٫۴۲±۸٫۶۴mg/dlبود.
نتیجه گیری: میانگین غلظت سرمی لیپوپروتئین – آ در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. افزایش غلظت لیپوپروتئین – آ ممکن است با جنس (زن) بیمار ارتباط داشته باشد.