مقاله تعیین ضریب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در مقایسه با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۱ منتشر شده است.
نام: تعیین ضریب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در مقایسه با افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله ضریب هوشی
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس خانیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسم شایعترین بیماری مزمن در کودکان است. ضریب هوشی از شاخصه های ارزشیابی میزان کارائی افراد است. هدف از این مطالعه مقایسه ضریب هوشی بین بیماران کودک دارای آسم متوسط و کودکان مشابه سالم است.
روش کار: این مطالعه مورد-شاهدی در مدت ۸ ماه در سال ۱۳۹۰ در کلینیک طوبی شهر ساری انجام شده است. آزمون هوش وکسلر کودکان از طریق دو نیمه کردن برای هوشبهر کلی ۹۷/، برای هوشبهر کلامی ۹۷/ و برای هوشبهر عملی ۹۳/ انجام شده است. اطلاعات در برنامه نرم افزاری SPSS ثبت شد. مقایسه میانگین های به دست آمده ازمتغیرها به وسیله آزمون تی انجام گرفت. داده های طبقه بندی شده در گروه های مختلف سنی و هوشی نیز توسط آزمون مجذور کای دو مورد مقایسه قرار گرفتند.در تمام آزمون های آماری مقادیر p کمتر از ۰۵/ به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.
نتایج: ۲۰۴ کودک مورد مطالعه قرار گرفتند که ۱۱۴ نفر (۵۵٫۹%) در گروه مورد و ۹۰ نفر(۴۴٫۱%) در گروه شاهد قرار داشتند. ۱۱۵ کودک (۵۶٫۴%) از کودکان مورد مطالعه مذکر و ۸۹ نفر(۴۳٫۶%) از این کودکان نیز مونث بودند.در مجموع نمره های هوشبر کلی در بیماران و افراد سالم به ترتیب برابر ۱۰۹٫۲ و ۱۰۷٫۵ بوده است که تفاوت معنی داری نداشته است(۰٫۹۰۵). هیچ تفاوت معناداری بین نمرات دو گروه براساس جنسیت و نمرات هوشبهر طبقه بندی شده وجود ندارد.
نتیجه گیری: بیماری آسم در زمره بیماری های مزمن قرار دارد که بر ضریب هوشی هیچگونه اثر منفی ندارد.