مقاله تعیین شرایط بهینه یونی و اسمزی جهت فعالیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی (Barbus sharpeyi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تعیین شرایط بهینه یونی و اسمزی جهت فعالیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی (Barbus sharpeyi)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرم
مقاله تحرک
مقاله یون
مقاله فشار اسمزی
مقاله ماهی بنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لرستانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کلباسی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفله مرمضی جاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر، تعیین سطوح بهینه یون های سدیم، کلسیم، پتاسیم، ساکاروز و فشار اسمزی در محلول های فعال کننده برای افزایش دوره تحرک اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi بوده است. همچنین اثر محلول های متفاوت فعال کننده بر سرعت قوس دار، خطی و درصد حرکت خطی سلول های اسپرماتوزوآی ماهی بنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که غلظت های ۱۰۰ میلی مول در لیتر یون سدیم، ۵۰ میلی مول در لیتر یون پتاسیم و ۲٫۵ میلی مول در لیتر یون کلسیم، شرایط بهینه را جهت تداوم دوره حرکتی اسپرماتوزوآ ایجاد نموده است. همچنین مناسب ترین سطح فشار اسمزی محلول های فعال کننده اسپرم ماهی بنی، میزان ۳٫۴±۱۷۹ میلی اسمول بر کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که بالاترین سرعت قوس دار و خطی اسپرماتوزوئیدها، در تیمار ۵۰ میلی مول در لیتر NaCl ارزیابی شده است. همچنین بالاترین درصد حرکت خطی اسپرماتوزوئیدهای ماهی بنی، در تیمارهای ۱۰۰ میلی مول در لیتر NaCl و ۲۰ میلی مول در لیتر Tris مشاهده شده است (P£۰٫۰۵). به عنوان جمع بندی نهایی پیشنهاد می گردد که جهت کسب تحرک بهینه اسپرماتوزوئیدهای ماهی بنی، به طور جداگانه از غلظت های ۱۰۰ میلی مول در لیتر یون سدیم، ۵۰ میلی مول در لیتر یون پتاسیم، ۲٫۵ میلی مول در لیتر یون کلسیم و ۱۵۰ میلی مول بر لیتر ساکاروز در محلول های فعال کننده استفاده گردد. همچنین پیشنهاد می شود که جهت فعال سازی اسپرماتوزوئیدهای ماهی بنی از محلول فعال کننده با ترکیب ۵۰ میلی مول در لیتر NaCl،۳۰ میلی مول کلرید پتاسیم و ۳۰ میلی مول تریس در لیتر و با فشار اسمزی ۱۸۹ میلی اسمول بر کیلوگرم، استفاده شود.