مقاله تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۹۹ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام برنج
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های مقاومت به خشکی
مقاله عملکرد دانه
مقاله تنش
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کهنسال واجارگاه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: امیری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: کهنسال واجارگاه سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقایسه تحمل ارقام برنج به تنش خشکی و شناسایی ارقام متحمل و حساس به خشکی، ۱۵ رقم برنج در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در سه محیط بدون تنش، تنش خشکی در مرحله رویش و تنش خشکی در مرحله زایش مورد مطالعه قرار گرفتند. شش شاخص مقاومت به خشکی میانگین حسابی (MP)، میانگین هندسی (GMP)، میانگین هارمونیک (HM)، شاخص تحمل (STI)، شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل به تنش (TOL) بر اساس عملکرد دانه محاسبه شدند. در این آزمایش، شدت تنش وارده (SI) برای تنش رویش ۰٫۶۳ و برای تنش زایش ۰٫۶۱ محاسبه گردید. نتیجه مقایسه میانگین شاخص ها نشان داد که در فک رقمی مناسب برای کاشت در شرایط تنش رویش و رقم محمدی رقمی مناسب برای کاشت در شرایط تنش زایش بود. نتایج همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشکی و عملکرد دانه در محیط بدون تنش و تنش خشکی نشان داد که شاخص های GMP، MP، STI و HM به عنوان مناسبترین شاخص ها برای شناسایی ژنوتیپ های مقاوم و یا متحمل به تنش خشکی در مرحله رویش و شاخص MP به عنوان مطلوبترین شاخص برای شناسایی ژنوتیپ های مقاوم و یا متحمل به تنش خشکی در مرحله زایش در ارقام برنج بودند.