مقاله تعیین شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی HIS) Hospital information system) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تعیین شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی HIS) Hospital information system)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص ها
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیراسماعیلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شیبانی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: عرب پور عظیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، کار پیچیده ای است که در آن همه جنبه های انسانی، فنی و سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارایه شاخص های ارزشیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، انجام شد.
روش بررسی: پژوهش کیفی حاضر به روش مقطعی و با فن Delphi در سال ۱۳۹۰ و در استان کرمان انجام گرفت. جهت انجام این مطالعه، سه مرحله مستقل شامل بررسی مفاهیم نظری، تهیه شاخص های اولیه ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی و ایجاد اجماع، انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و با استفاده از فرم های طراحی شده جمع آوری گردید. جامعه پژوهش در مراحل مصاحبه و ایجاد اجماع شامل ۲۳ نفر از صاحب نظران بود. روایی فرم های طراحی شده از طریق روایی محتوی و پایایی آن نیز از طریق آزمون-بازآزمون تایید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت.
یافته ها: لیست نهایی شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از ۹۱ شاخص در ۸ عنوان اصلی به قرار زیر تهیه گردید: ۱- کیفیت فنی؛ ۲- کیفیت نرم افزار؛ ۳- کیفیت ارتباطات بین بخش های مختلف و معماری ساخت؛ ۴- کیفیت فروشنده؛ ۵- کیفیت خدمات پس از فروش؛ ۶- کیفیت حمایت از جریان کاری؛ ۷- کیفیت ستانده های بخش پشتیبانی؛ ۸- هزینه سیستم اطلاعات بیمارستانی.
نتیجه گیری: با وجود پیچیده بودن ارزیابی سیستم اطلاعاتی باید همه جنبه های انسانی، فنی و سازمانی در هر ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد. شاخص های ارایه شده در این پژوهش، امکان ارزیابی جامع سیستم اطلاعات بیمارستانی را فراهم می کند.