مقاله تعیین شاخص قوس کف پا در مقاطع سنی مختلف زنان و مردان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۶۳ تا ۱۰۷۷ منتشر شده است.
نام: تعیین شاخص قوس کف پا در مقاطع سنی مختلف زنان و مردان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص قوس کف پا
مقاله شاخص قوس استاهلی
مقاله کف پای صاف
مقاله کف پای گود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیه فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقایاری آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود تحقیقات فراوان در خصوص ناهنجاری های کف پا (کف پای صاف و گود) هنوز در باره حدود و دامنه طبیعی آنها توافق عمومی وجود ندارد. لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین شاخص قوس کف پا در مقاطع سنی مختلف زنان و مردان شهر اصفهان صورت گرفته است.
مواد و روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شهر اصفهان بودند که ۲۵۰ زن و ۲۵۰ مرد به صورت تصادفی از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر اصفهان از بین افراد سالم در ۵ مقطع سنی به عنوان نمونه انتخاب و از طریق ارزیابی اثر کف پا با استفاده از شاخص قوس کف پای استاهلی، شاخص قوس ( AI یاArch Index ) آنها تعیین شد. با استفاده از روش های آمار توصیفی، میانگین و شاخص قوس با نرم افزارSPSS  نسخه ۱۸ برای سنین و جنس های مورد نظر با فاصله اطمینان ۹۵% بدست آمد.
یافته ها: شاخص AI برای پسران و دختران ۹ تا ۱۴ ساله اصفهانی بترتیب (۰٫۷۹±۰٫۲۲) و (۰٫۷۲±۰٫۲۳)، پسران و دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله (۰٫۷۵±۰٫۱۹) و (۰٫۷۱±۰٫۱۸)، مردان و زنان ۲۵ تا ۴۴ ساله (۰٫۷۳±۰٫۱۳) و (۰٫۷۰±۰٫۱۷)، مردان و زنان ۴۵ تا ۶۴ ساله (۰٫۷۲±۰٫۱۰) و (۰٫۷۳±۰٫۱۶)، مردان و زنان ۶۵ سال و بالاتر (۰٫۷۲±۰٫۱۱) و (۰٫۷۷±۰٫۱۸) بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، شاخص قوس پای زنان و مردان تعیین شد. همچنین در گروه سنی زیر ۱۴ سال پسران و بالای ۶۵ سال زنان؛ بالاترین مقدار میانگین AI مشاهده شد. بدون توجه به سن، میانگین AI مردان کمی بالاتر از زنان به دست آمد (ولی از نظر آماری معنی دار نبود (p<0.05)).