مقاله تعیین سویه مناسب باکتری ریزوبیوم جهت تلقیح بذر لوبیا در شمال استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تعیین سویه مناسب باکتری ریزوبیوم جهت تلقیح بذر لوبیا در شمال استان فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثبیت نیتروژن
مقاله سویه ی باکتری
مقاله لگوم
مقاله عملکرد
مقاله همزیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی رحمانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرآیند همزیستی گیاه لوبیا با باکتری ریزوبیوم، مقادیر قابل توجهی نیتروژن تولید می شود که می تواند نیاز گیاه را به این عنصر مرتفع نموده و جایگزین بخشی از کودهای شیمیایی نیتروژنی شود. به منظور تعین باکتری مناسب جهت تلقیح بذر لوبیا، آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل ده سویه باکتری شامل (L-78، L-195، L-192، L-54، L-75، L-30، L-100، L-197، L-120، L-177) و دو تیمار ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار (N-200 و N-400) و یک تیمار شاهد (بدون نیتروژن و تلقیح) بود. نتایج آزمایش در سال اول نشان داد که بین تیمارها از نظر عملکرد دانه در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار بود. سویه ی باکتری L-54 با تولید ۲۳۶۸ کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین میزان عملکرد را حاصل نمود که نسبت به تیمار شاهد ۱۷۴ درصد و نسبت به تیمارهای ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار بترتیب ۱۲۱ و ۹۳ % افزایش عملکرد داشت. در سال دوم گرچه از نظر آماری اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایش مشاهده نگردید ولی عملکرد سویه های L-177 و L-54 به میزان ۱۵۹۵ و ۱۵۱۱ کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین میزان عملکرد را داشتند که بترتیب ۴۱ و ۳۳ % نسبت به شاهد افزایش داشت. نتایج دو سال این آزمایش نشان داد در صورت تلقیح سویه باکتری ۵۴-L با بذر لوبیا می توان ضمن تامین حداکثر عملکرد در لوبیا، از هدر رفت کودهای شیمیایی اوره خودداری نمود.