مقاله تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باشگاه فوتبال
مقاله عوامل مدیریتی
مقاله لیگ برتر
مقاله هواداران
مقاله هویت تیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جابری اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران است. این تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد ۸۶۵ نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه عوامل مدیریتی باشگاه چن (۲۰۰۷) و پرسشنامه هویت تیمی ون و برانس کومب (۱۹۹۳) بود که اعتبار و روایی آن به منظور اجرای این تحقیق آزمون شد (ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس عوامل مدیریتی باشگاه ۰٫۸۶ و در مقیاس هویت تیمی ۰٫۷۸). برای تحلیل داده های حاصل از نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ استفاده شد و با استفاده از آزمون های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه نتایج به دست آمد. نتایج نشان داد که بین پنج عامل مدیریتی باشگاه با میزان هویت تیمی هواداران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (P= 0.01)؛ از بین این عوامل، عامل جذابیت بیشترین و قوی ترین رابطه را با هویت تیمی هواداران دارد. همچنین، بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل جذابیت، رسانه و وابستگی مدیریت باشگاه پیشگویی کننده خوبی از میزان هویت تیمی هواداران بودند. این عوامل به طور کلی بیش از ۴۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. براین اساس، محققان اظهار می کنند که این ابعاد عامل حصول موفقیت در جهت حفظ و ایجاد هواداران با هویت تیمی بالا هستند. به عبارت دیگر، این عوامل کلیدهای اساسی تشخیص بهترین راهبردها برای باشگاه ها هستند و مزایای زیادی از جمله کسب درآمد بیشتر، جذب سرمایه، فروش بلیت بیشتر و … دارند.