مقاله تعیین سهم مولفه های ادراک محیط کلاس درس در پیش بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۱۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تعیین سهم مولفه های ادراک محیط کلاس درس در پیش بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درگیری تحصیلی (درگیری رفتاری/ درگیری عاطفی/ درگیری شناختی)
مقاله ادراک محیط کلاس درس (علاقه/ چالش/ لذت و انتخاب
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالمعالی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: اناری فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر پیش بینی درگیری تحصیلی (تلاش/ بعد رفتاری)، ارزش تکلیف/ بعد عاطفی)، (راهبردهای شناختی و فراشناختی/ بعد شناختی) دانش آموزان بر اساس مولفه های ادراکات محیطی کلاس درسی (علاقه، چالش، لذت و انتخاب) است. روش این پژوهش از نوع همبستگی است و در آن از بین دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های مقطع متوسطه شهر تهران، نمونه ای به حجم 400 آزمودنی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. پرسشنامه های ادراکات فعالیت های کلاسی و پرسشنامه درگیری تحصیلی |پنتریچ و دیگروت (۱۱۹۴) توسط آزمودنی ها به صورت گروهی تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد از بین چهار مولفه ادراک محیط کلاس درس (علاقه، چالش، لذت و انتخاب)، سه مولفه (انتخاب، علاقه و چالش) وارد معادله شدند که جمعا ۲۲٫۵ درصد از تغییرات درگیری تحصیلی در درس ریاضی را تبیین کردند. چون مولفه لذت سهم معناداری در پیش بینی نداشت، وارد معادله نشد (P£۰٫۱۰). ضرایب رگرسیون چندگانه درگیری تحصیلی و ادراک محیط کلاس نیز معنادار بود (P£۰٫۰۱). پیش بینی نمره کلی درگیری تحصیلی بر اساس نمره کلی ادراک محیط کلاس درس نیز معنادار بود (P£۰٫۰۱).