مقاله تعیین سهم عوامل موثر بر شادکامی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تعیین سهم عوامل موثر بر شادکامی در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامی
مقاله سلامت روان
مقاله سبک های مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شادکامی، یکی از مفاهیم نسبتا مهم در زندگی روزمره افراد است. فهم و تسهیل شادکامی و بهزیستی روانی و تعیین عوامل موثر بر این دو مقوله، موضوع اصلی روان شناسی مثبت نگر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین سهم عوامل موثر بر شادکامی در دانشجویان بود. بدین منظور، در یک پژوهش از نوع همبستگی، ۳۶۴ دانشجو (۱۸۳ زن، ۱۸۱ مرد) بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران انتخاب و از نظر شادکامی، ویژگی های شخصیتی، جو خانوادگی، سلامت روان، خوش بینی و سبک های مقابله ای مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان خانواده، سبک های مقابله مساله مدار و اجتنابی، بیانگری، استقلال، پیشرفت مداری، سازماندهی و کنترل که همبستگی معناداری با شادکامی نداشتند، نشان داد که نزدیک به ۵۵ درصد از واریانس متغیر شادکامی توسط متغیر ویژگی های شخصیت، سبک مقابله ای هیجان مدار، مولفه های راحت با خود، راحت با دیگران و توانایی رویارویی با مقتضیات مربوط به سلامت روانی، انسجام، تعارض، منطقی – فرهنگی، پرتکاپو – تفریحی، اخلاقی – مذهبی و خوش بینی تبیین می شود.