مقاله تعیین سن بهره برداری اقتصادی صنوبر دلتوئیدس در استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تعیین سن بهره برداری اقتصادی صنوبر دلتوئیدس در استان گیلان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبرکاری
مقاله سن بهره برداری بهینه
مقاله ارزش خالص فعلی
مقاله قیمت چوب سرپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی لیمایی سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام آبادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی شاهراجی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب نژاد مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی کوپر سیدعبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، تعیین سن بهره برداری بهینه صنوبر یعنی سنی که در آن مقدار ارزش خالص فعلی جنگل کاری با توجه به قیمت چوب سرپا، درصد سود بانکی و میزان رویش سالیانه به حداکثر برسد، می باشد. داده های رویش سالیانه، قیمت چوب سرپا و درصد سود بانکی به منظور تعیین سن بهره برداری بهینه مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا مدل رویش صنوبر برآورد شد. نتایج نشان داد که بهترین مدل رویش صنوبر دلتوئیدس بر اساس رویش سالیانه در هکتار و حجم در هکتار، یک تابع درجه دوم با سطح احتمال پنج درصد و بهترین مدل رویش حجمی بر اساس سن و حجم، یک تابع درجه سوم با سطح احتمال پنج درصد می باشد. سپس با استفاده از یک مدل خود کاهشی، معادله قیمت چوب سرپای صنوبردلتوئیدس برآورد شد. در نهایت با استفاده از مدلهای رویش و قیمت، سن بهره برداری بهینه صنوبر دلتوئیدس به ازای مقادیر مختلف سود بانکی و تراکم های مختلف جنگل کاری به دست آمد. نتایج نشان داد که سن برداشت بهینه صنوبر دلتوئیدس در استان گیلان در فواصل کاشت مختلف و به ازای سودهای مختلف بانکی بین ۸ تا ۲۵ سال تغییر می کند.