مقاله تعیین سطوح PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تعیین سطوح PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی کپور
مقاله اردک ماهی
مقاله تالاب انزلی
مقاله PCB تجمع زیستی.ضریب تغییرات CV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری باقر
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان شیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی سیدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژ‍وهش حاضر به منظور تعیین سطوح PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی در فصل پاییز (آذرماه ۱۳۸۸) انجام شد. ۴ ایستگاه جهت برداشت نمونه آب، رسوب و ذرات معلق و صید ماهی در بخش آبکنار تالاب انزلی تعیین شد. از هر نوع ماهی ۹ عدد صید و بیومتری (تعیین وزن و طول کل و استاندارد) شدند. نمونه های آب، رسوب و ذرات معلق آب و نمونه ماهیان به آزمایشگاه انتقال یافت. بافت پوست و عضله ماهیان کپور و اردک ماهی بر اساس Moopam جدا شده و پس از آماده سازی، استخراج و Clean Up، آنالیز PCBs با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC-ECD) و دتکتور با اشعه یونیزان نیکل ۶۳ (Ni63) انجام گردید. میانگین غلظت PCBs در پوست و عضله اردک ماهی به ترتیب برابر ۲۴٫۳۶ و ۱۴٫۳۶ نانو گرم در گرم وزن خشک، در پوست و عضله ماهی کپور به ترتیب برابر ۲۱٫۸۲ برابر ۲۰٫۸۶ نانو گرم در گرم وزن خشک بدست آمد. میزان ضریب تغییرات میانگین (CV) غلظت PCBs در پوست اردک ماهی بیشتر از سایر بافت ها بود. بر اساس آزمون آماری این اختلاف بین بافت عضله وپوست اردک ماهی و عضله و پوست ماهی کپور معنی دار بود (P<0.0001, n=9). همچنین اختلاف معنی داری بین غلظت PCBs آب با میزان PCBs رسوب (p<0.0001, n=12) و ذرات معلق فیلترشده در آب مشاهده گردید (p<0.0001, n=12). همبستگی مثبت قوی بین بافت عضله ماهی کپور و ذرات معلق فیلتر شده در آب (p=0.004, r=0.851, r2=%76, n=9) و همبستگی مثبت خیلی قوی بین غلظت PCBs آب و ذرات معلق فیلتر شده در آب وجود د اشت (p=0.0001, r=0.980, r2=%96, n=12). میزان تجمع زیستی (بر حسب ppb) در بافت پوست اردک ماهی برابر ۵۸۳۵٫۶۹، در بافت عضله اردک ماهی ۳۴۴۰٫۵۸، در بافت پوست ماهی کپور برابر ۵۲۳۲٫۲۸ و در بافت عضله ماهی کپور برابر ۴۹۹۷٫۶۳ میکروگرم در گرم وزن خشک محاسبه گردید. میزان ماکزیمم میانگین واقعی (با ۹۵ در صد اطمینان) PCBs بدست آمده در بافت ماهیان (پوست اردک ماهی و کپور و عضله کپور) (ماکزیمم ۰٫۰۳۶۵۳ ppm و مینیمم ۰٫۰۱۰۲۵ ppm) کمتر از استاندارد FDI و استاندارد Food Standards Australia/NZ MRL و بیشتر از استاندارد USEPA بود.