مقاله تعیین سطح مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تعیین سطح مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری
مقاله سواد اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی عشرت
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی لنجی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش تعیین میزان مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر حسب مدل آیزنبرگ و برکویتز است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایش -توصیفی است. همه کتابداران کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مشتمل بر ۲۴۰ نفر جامعه آماری این پژوهش را شکل داده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه ۱۳۷ نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ۰٫۸۷ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصله میانگین کلیه مولفه ها بیشتر از سطح متوسط بود و بیش ترین میانگین مربوط به مهارت ارزیابی با میانگین ۴٫۲۱ و کم ترین، مربوط به مهارت مکان یابی و دسترسی اطلاعات با میانگین ۴٫۰۷ بوده است.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان میزان کاربرد مولفه های مهارت های سواد اطلاعاتی بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز را بیشتر از سطح متوسط می دانند. نتایج هم چنین نشان داد که بین نظرات پاسخ گویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی رشته تحصیلی و سطح تحصیلات تفاوت معنادار وجود دارد.