مقاله تعیین سطح اسید اوریک مایع مغزی خاص و سرم بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تعیین سطح اسید اوریک مایع مغزی خاص و سرم بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرم
مقاله مولتیپل اسکلروز
مقاله اسید اوریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مولتیپل اسکلروز یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین بیماریهای مغز و اعصاب محسوب می گردد. برخی از بررسی های اخیر بیانگر نقش احتمالی اسید اوریک در پاتوژنز این بیماری می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی سطح مایع مغزی نخاعی و سرمی اسید اوریک در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با گروه کنترل بود.
روش کار: در این مطالعه سطح اسید اوریک مایع مغزی نخاعی و سرم در ۳۰ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اندازه گیری و با سطح اسید اوریک مایع مغزی نخاعی و سرم ۲۰ فرد مبتلا به بیماری غیر التهابی نورولوژیک که از نظر سن و جنس جور بودند، مقایسه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 17 و روش های آماری توصیفی و آزمون t استفاده شد.
نتایج: میانگین اسید اوریک مایع مغزی نخاعی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ۰٫۱۹±۰٫۲۱ mg/dl و در گروه شاهد ۰٫۲۴±۰٫۱۹ mg/dl بود. همچنین میانگین اسید اوریک سرم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ۳٫۹۵±۱٫۲۴ mg/dl و در گروه شاهد ۴٫۰۴±۱٫۳۶ mg/dl بود. کاهش غیر معنی دار سطح سرمی و مایع مغزی – نخاعی اسید اوریک مایع مغزی نخاعی در بیماران مولتیپل اسکلروز نسبت به گروه شاهد دیده می شود (مایع مغزی نخاعی P=0.3 سرم P=0.83).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه تفاوت معنی داری بین سطح اسید اوریک مایع مغزی نخاعی و سرم بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و گروه شاهد نشان نمی دهد.