مقاله تعیین ساختار عاملی فضای ایمنی در سازمان های غیرانتفاعی (مطالعه موردی: دانشگاه ها و بانک های شهر سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تعیین ساختار عاملی فضای ایمنی در سازمان های غیرانتفاعی (مطالعه موردی: دانشگاه ها و بانک های شهر سمنان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضای ایمنی
مقاله فضای سازمانی
مقاله ساختار عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشید صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله پیرامون تعیین ساختار عاملی فضای ایمنی در سازمان های غیر انتفاعی است. جامعه آماری تحقیق را دانشگاه ها (دانشگاه سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور) و بانک های دولتی (ملت، سپه، ملی، رفاه، مسکن، کشاورزی، صادرات و تجارت) شهر سمنان تشکیل می دهند. در مجموع، ۴۱۲ نفر از پرسنل این سازمان ها، نمونه آماری تحقیق را تشکیل دادند. داده های تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری شدند و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، و ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون تفاوت میانگین تک نمونه ای مستقل تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به تعیین عوامل ساختاری فضای ایمنی، و شناسایی چهار عامل تعهد و اقدام ایمنی مدیریت ارشد سازمان، نگرش و تعهد ایمنی، و دانش ایمنی کارکنان، واکنش به وضعیت اضطراری سازمان در سازمان های غیر انتفاعی مورد مطالعه منجر شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین همه ابعاد فضای ایمنی در سازمان های غیرانتفاعی مورد مطالعه همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون تفاوت میانگین تک نمونه ای نشان داد که بین فضای ایمنی در وضعیت جاری سازمان های مورد مطالعه و وضعیت مطلوب آنها تفاوت معنی داری وجود دارد.