مقاله تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست یابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست یابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دست یابی به هدف
مقاله جانبازان
مقاله معلولان
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرجی نقندر رامین
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطانی زرندی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی سیده فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جانبازان یک گروه خاص از جامعه می باشند و به خاطر معلولیت هایی که دارند، در عرصه ورزش همواره با محدودیت هایی روبرو بوده و در دست یابی به اهداف خود مشکلاتی را دارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست یابی به هدف بود.
مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی (N= 700) تشکیل دادند که از بین آن ها ۲۱۰ آزمودنی به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه ۱۲ سوالی دست یابی به هدف (سین و همکاران، ۲۰۰۸) بود که دارای ۲ خرده مقیاس (تسلط و عملکرد) است. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای (از کاملا غلط= ۱ تا کاملا درست= ۵) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی ساختاری در نرم افزارهای آماری SPSS و EQS استفاده شد.
نتایج: یافته های پژوهشی نشان دهنده پایایی (a=0.82) برای پرسشنامه دست یابی به هدف بود. در خصوص روایی ساختاری و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سوالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص های نسبت x2 به (۲٫۷۵) df، RMSEA= 0.068 و همچنین RMR= 0.001،CFI= 0.96  و GFI= 0.99 هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم دست یابی به هدف نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم دست یابی به هدف باشند.
بحث: در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل «دست یابی به هدف» مورد تایید قرار می گیرد و محققان در داخل کشور می توانند از این ابزار به منظور سنجش اهداف جانبازان و معلولان در رشته های مختلف ورزشی نیز استفاده نمایند.