مقاله تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعه ورزشکاران ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعه ورزشکاران ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی ورزشی
مقاله روایی سازه
مقاله پایایی زمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: متشرعی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: زیدآبادی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: آقاسی بروجنی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمال گرایی، یک صفت یا ویژگی شخصیتی و به منزله تمایل پایدار فرد به تعیین معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاست و تاثیرات روانی و رفتاری مثبت و منفی در بین ورزشکاران به ویژه ورزشکاران رقابتی دارد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کمال گرایی ورزشی دان و همکاران (۲۰۰۶) بود. به این منظور و برای تایید روایی سازه پرسشنامه ۳۹۳ ورزشکار (۲۳۰ مرد و ۱۶۳ زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، غیرنخبه و نخبه) در ۱۰ رشته ورزشی تیمی و انفرادی، به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. روش اجرا به این شکل بود که ابتدا با استفاده از روش ترجمه – باز ترجمه، پرسشنامه کمال گرایی ورزشی توسط سه متخصص روانشناسی ورزش و سه متخصص آموزش زبان انگلیسی، به فارسی ترجمه شد. سپس روایی صوری و محتوایی نسخه فارسی تایید شد (CVR=0.93، CVI=0.89). در ادامه و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی (ثبات پاسخ) سوالات از ضریب همبستگی درون طبقه ای به روش آزمون – آزمون مجدد با دو هفته فاصله، استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل اولیه مقیاس کمال گرایی ورزشی، بیانگر عدم برازش مطلوب و در نتیجه عدم تایید روایی سازه مدل اندازه گیری اولیه (۳۰ سوالی) بود. اما پس از حذف ۳ سوال مشکل ساز، مدل دوم اندازه گیری با ۲۷ سوال، از شاخص های برازندگی (RMSEA=0.08، CFI=0.87)، همسانی درونی (معیارهای شخصی ۰٫۷۶، اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه ۰٫۷۳، ادراک فشار والدین ۰٫۷۵، ادراک فشار مربی ۰٫۷۴ و کل پرسشنامه ۰٫۷۹) و پایایی زمانی (معیارهای شخصی ۰٫۸۱، اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه با ۰٫۸۳، ادراک فشار والدین ۰٫۸۴ و ادراک فشار مربی ۰٫۷۹ و کل پرسشنامه ۰٫۸۲) قابل قبولی برخوردار شد، که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی تعدیل شده (۲۷ سوالی) مقیاس کمال گرایی ورزشی است. در نتیجه از نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی (مدل تعدیل شده ۲۷ سوالی) می توان به عنوان ابزاری برای مطالعه و ارزیابی ویژگی های صفات شخصیتی ورزشکاران ایرانی بهره برد.