مقاله تعیین رقابت تغذیه ای و پارازیتیسم گونه های قارچ آنتاگونیست .Trichoderma spp علیه قارچ Fusarium solani، عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تعیین رقابت تغذیه ای و پارازیتیسم گونه های قارچ آنتاگونیست .Trichoderma spp علیه قارچ Fusarium solani، عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fusarium و پارازیتیسم
مقاله جدایه های Trichoderma

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: علایی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابت تغذیه ای و قدرت پارازیتیسم چهار جدایه Trichoderma harzianum (1, 2, 3 & 4) و جدایه های Trichoderma longibrachiatum، Trichoderma virens و Trichoderma koningii علیه Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی ماکروسکوپی تقابل مستقیم جدایه هایTrichoderma  و F. solani مشخص شد که جدایه T. longibrachiatum در هر سه نوبت یادداشت برداری به ترتیب به میزان ۴۱٫۱۸، ۶۲٫۵ و ۸۲٫۳۵ درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیوم F. solani داشته است. همچنین جدایه های T. harzianumT. longibrachiatum، T. virens و T. koningii قادر به پیشروی روی میسلیومF. solani  بودند. در بررسی میکروسکوپی ناحیه تقابل تمام جدایه های Trichoderma و F. solani تماس و پیچش ریسه ای جدایه های Trichoderma و لیزشدن ریسه های قارچ بیمارگر مشاهده شد و جدایه های T. harzianum (1, 2 & 4) و T. koningii با گذشت زمان به درون ریسه های بیمارگر نفوذ کردند و قطعه قطعه شدن ریسه های F. solani نیز توسط این جدایه ها مشاهده گردید.