مقاله تعیین رابطه سن و جنسیت با آستانه وضوح زمانی و امتیاز بازشناسی واژه در حضور نویز در افراد با شنوایی هنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تعیین رابطه سن و جنسیت با آستانه وضوح زمانی و امتیاز بازشناسی واژه در حضور نویز در افراد با شنوایی هنجار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتار درنویز
مقاله وضوح زمانی
مقاله سن
مقاله جنسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عشایری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده باغبان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آزمون گفتار در نویز توانایی فرد در استخراج گفتار از نویز محیطی را بررسی می کند. وضوح زمانی نیز به توانایی درک تغییرات محرک در طول زمان گفته می شود که در درک گفتار نقش بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سن و جنسیت بر نتایج آزمون های گفتار در نویز و وضوح زمانی در بزرگسالان با شنوایی هنجار صورت گرفت.
روش بررسی: آزمون گفتار در نویز در سطح راحت شنوایی در سه نسبت سیگنال به نویز صفر، ۱۰- و ۲۰- دسی بل و آزمون کشف وقفه در چهار سطح شدت محرک ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ دسی بل Sensation Level: SL، روی ۲۹ فرد هنجار (۵۸ گوش) در دو گروه سنی 25 تا  40 سال (۱۴ فرد که میانگین ۳۳٫۲۰ سال و انحراف معیار ۴٫۳۲ داشتند) و ۴۱ تا ۵۵ سال (۱۵ فرد که میانگین ۴۶٫۷۹ سال و انحراف معیار ۴٫۹۹ داشتند) انجام شد.
یافته ها: بین امتیاز بازشناسی واژه در سکوت و در حضور نویز در هر گروه سنی، تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.0001) مقایسه دو گروه سنی در امتیاز بازشناسی واژه در نسبت سیگنال به نویز ۱۰- و ۲۰- دسی بل معنادار بود (p£۰٫۰۲). تفاوت امتیاز بازشناسی واژه بین دو جنس در سکوت و سه نسبت سیگنال به نویز، معنادار بود (p£۰٫۰۴). در هر گروه، بین آستانه کشف وقفه در ۴ سطح شدت مورد بررسی، اختلاف معناداری مشاهده شد (p<0.0001). جنسیت و سن بر آستانه کشف وقفه تاثیری نداشت.
نتیجه گیری: در گروه افراد میانسال نسبت به گروه افراد جوان علیرغم آستانه های شنوایی هنجار، امتیاز بازشناسی گفتار در حضور نویز و توانایی کشف وقفه، کاهش می یابد. به نظر می رسد امتیاز بازشناسی واژه و درک گفتار در زنان بهتر از مردان است.