مقاله تعیین رابطه سن مولدین نر با عوامل کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) در رودخانه شیرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تعیین رابطه سن مولدین نر با عوامل کارایی تکثیر مصنوعی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) در رودخانه شیرود
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید
مقاله پارامترهای اسپرم شناختی
مقاله درصد لقاح
مقاله ظهور لارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باوندسوادکوهی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اجرایی فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از ماهیان باارزش دریای خزر می‏باشد که سالانه به رودخانه های ایران هم چون رودخانه شیرود مهاجرت می کند. در این پژوهش اثر سن مولدین نر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی (حجم، تراکم، درصد اسپرماتوکریت و درصد تحرک) و روند تکثیر مصنوعی ماهی سفید مهاجر به رودخانه شیرود بررسی شد. به این منظور اسپرم های استحصالی از ۳۰ مولد نر (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ساله) با تخمک های ۳۰ مولد ماده لقاح داده شدند. به طوری که بیش ترین وزن (۹۷۵ گرم) و طول کل (۴۷٫۲۵ سانتی متر) در مولدین نر ۶ ساله و کم ترین وزن (۳۷۳٫۳۳ گرم) و طول کل (۳۵٫۶ سانتی متر) در مولدین نر ۲ ساله دیده شد. بیش ترین حجم اسپرم (۵٫۲۲ میلی لیتر)، تراکم اسپرم ۱۰۹´۴۵ اسپرم در میلی لیتر)، درصد اسپرماتوکریت (۳۹٫۳ درصد) و درصد تحرک اسپرم (۷۷٫۴ درصد) به ترتیب در مولدین ۵، ۲، ۲ و ۴ ساله مشاهده گردید. همچنین کم ترین حجم اسپرم (۳٫۰۳ میلی لیتر)، تراکم اسپرم ۱۰۹´۳۰ اسپرم در میلی لیتر)، درصد اسپرماتوکریت (۳۰٫۳ درصد) و درصد تحرک اسپرم (۷۴ درصد) به ترتیب در مولدین ۲، ۶، ۴ و ۶ ساله مشاهده گردید. بیش ترین درصد لقاح (۹۵٫۲ درصد) و درصد ظهور لارو (۸۳ درصد) در مولدین ۴ ساله و کم ترین درصد لقاح (۸۸٫۵ درصد) و نرخ ظهور لارو (۷۷٫۶ درصد) به ترتیب در مولدین ۶ و ۲ ساله دیده شده است. بین سنین مختلف از نظر میانگین، حجم اسپرم (P=0.323) تراکم اسپرم (P=0.539)، درصد اسپرماتوکریت (p=0.187)و درصد تحرک اسپرم (p=0.164) اختلاف معنی دار مشاهده نشد، اما از نظر میانگین درصد لقاح اختلاف معنی دار (P=0.016) مشاهده شد. بنابراین از بعد اقتصادی برای تکثیر مصنوعی مولدین نر ۴ ساله بهترین گزینه می‏باشند.