مقاله تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه های ایران و عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه های ایران و عراق
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخت رویی
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله احساس از موفقیت ورزشی
مقاله مسابقات بین دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: سوری ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: نظری فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سخت رویی، انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در بین دانشجویان ایرانی و عراقی شرکت کننده در مسابقات بین دانشگاهی کرمانشاه بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. حجم جامعه مورد مطالعه ۲۲۵ نفر بودند که به صورت تصادفی طبقه ای ۱۴۴ نفر از آن ها (۸۴ دانشجوی ایرانی، ۶۰ دانشجوی عراقی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از ۳ پرسشنامه سخت رویی (کوباسا، ۱۹۷۹) پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هرمانس، ۱۹۷۰) و پرسشنامه احساس از موفقیت ورزشی (ترشر و رابرتس ۱۹۹۸) استفاده گردید. جهت بررسی پایایی ابزارهای تحقیق، تعداد ۳۰ پرسشنامه به عنوان مطالعه مقدماتی میان نمونه ها پخش شد و بعد از تجزیه و تحلیل داده ها میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سخت رویی ۰٫۸۶، پرسشنامه انگیزه پیشرفت ۰٫۷۵ و پرسشنامه احساس از موفقیت ورزشی ۰٫۷۸ بدست آمد. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین سخت رویی و موفقیت ورزشی در سطح (p<0.01) و انگیزه پیشرفت و موفقیت ورزشی در سطح (p<0.01) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سخت رویی ۵۰ درصد و انگیزه پیشرفت ۴۳ درصد از تغییرات واریانس موفقیت ورزشی را تبیین می کنند. در نهایت می توان اذعان داشت که افراد سرسخت توانایی کنترل محیط و مقابله کردن با تغییرات محیطی را دارا می باشند و تغییرات محیطی را عامل برای رشد و نمود خود قلمداد می کنند و جوامعی که افراد آن دارای انگیزه نباشند، حتی با وجود امکانات عالی و شرایط مساعد طبیعی، کمتر شانس توسعه و ترقی خواهند داشت.