مقاله تعیین رابطه بین مهارت های مورد ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی به منظور ارائه یک مدل مناسب دانشگاه های مجازی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تعیین رابطه بین مهارت های مورد ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی به منظور ارائه یک مدل مناسب دانشگاه های مجازی ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازنده گرایی
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانشگاه مجازی
مقاله دانشجوی مجازی
مقاله ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع پورمطلق فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از ارزیابی رابطه بین مهارت های مورد ارزشیابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی به منظور ارائه یک مدل مناسب دانشگاه های مجازی ایران. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته در خصوص مهارت های مورد ارزیابی دانشجویان و هم چنین میانگین آزمونهای پیشرفت تحصیلی طی دو ترم متوالی بوده است. روایی پرسش نامه محقق ساخته در خصوص مهارت های مورد ارزیابی دانشجویان به لحاظ محتوا تامین شده و اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ معادلa=0.92  بدست آمده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های مجازی ایران در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ تشکیل می دهد. بر اساس جدول مورگان، نهایتا تعداد ۳۶۳ نفر بطور تصادفی برای پژوهش انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، اصول نگارش، مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری در شبکه (سایت)، پوشه کار الکترونیکی و مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی موثر می باشند. در این میان، مولفه های تعامل هم زمان با هم کلاسی ها دارای اثر مستقیم (۰٫۴۷۳)، اولویت دهی به امور مهم و فوری اثر مستقیم (۰٫۳۹۵)، پوشه کار فرایندی اثر مستقیم (۰٫۲۹۰)، اصول علمی نگارش اثر مستقیم (۰٫۲۹)، پوشه کار فرایندی- فراورده ای اثر مستقیم (۰٫۲۵۰)، و اصول فنی دارای اثر مستقیم (۰٫۲۵)، بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازی است. بر اساس یافته های بدست آمده از تحقیقChi-Square=117.682 ،GFI=0.951 ،AGFI=0.921 ،P-Value=0.000 ، RMSEA=0.055 است. براین اساس، برازش مدل مورد مطالعه در حد قابل قبول می باشد.