مقاله تعیین رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تعیین رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت مربیان
مقاله تعهد ورزشی
مقاله جودوکاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرتاش عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه های تهران بود. جامعه آماری پژوهش همه جودوکاران باشگاه های تهران (۵۴۷ نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان، ۲۲۵ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه های قدرت مربیان وایت سید (۲۰۰۰) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (۱۹۹۳) استفاده شد که روایی آن ها مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن ها، به ترتیب a=0.899 و a=0.840 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن،t  یک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن و رگرسیون خطی چند متغیره انجام گرفت. نتایج نشان داد، قدرت مبتنی بر تخصص در اولویت اول مربیان قرار دارد. قدرت های مرجعیت، قانونی، پاداش و زور نیز در اولویت های بعدی بودند. همچنین بین همه انواع قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (p<0.05). نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که فقط قدرت تخصص مربیان پیش بین معنی داری برای تعهد ورزشی جودوکاران می باشد (p<0.05). همچنین، اولویت بندی ابعاد تعهد ورزشی در جودوکاران نشان داد بعد فرصت های مشارکت در اولویت اول و ابعاد تعهد، لذت ورزشی، سرمایه فردی، جایگزین های مشارکت و محدودیت های اجتماعی نیز در اولویت های بعدی هستند. به طور خلاصه می توان گفت با توجه به اینکه قدرت تخصص بیشترین و قدرت زور و اجبار کمترین همبستگی را با تعهد ورزشی جودوکاران داشت بنابراین، در تبیین تعهد جودوکاران، احتمالا مربیان متخصص با اعمال رفتارهای مناسب می توانند تعهد ورزشکاران را افزایش دهند.