مقاله تعیین رابطه بین ابعاد سبک زندگی و مدیریت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تعیین رابطه بین ابعاد سبک زندگی و مدیریت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت بدن
مقاله سبک زندگی
مقاله هویت
مقاله مصرف
مقاله خود
مقاله بوکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ صمد
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری سروه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سده گذشته و به ویژه طی نیم قرن اخیر فرایند مدیریت بدن و انتخاب سبک زندگی دچار تحول اساسی شده است که در عصر حاضر کنترل منظم بدن از جمله ابزارهای اساسی است که انسان متناسب با موقعیت های گوناگون با انتخاب نوع مصرف و به کارگیری زبان بدن روایتی معین از هویت شخصی خود بروز می دهد که از ورای همین روایت «خود» در معرض تماشا و ارزیابی قرار می گیرد. این پژوهش رابطه بین ابعاد سبک زندگی و مدیریت بدن را بررسی می نماید. در بخش نظری، با استفاده از آرای اندیشمندان مختلف در حوزه های مدیریت بدن و سبک زندگی چارچوبی مفهومی تنظیم شده است. برای بررسی مدیریت بدن، مولفه های اساسی آن (آرایش، بهداشت، کنترل وزن، دستکاری پزشکی) و برای بررسی سبک زندگی مولفه های اساسی آن (فعالیت های فراغت، مصرف فرهنگی، هنجارهای مصرف و اعتقادات دینی) را انتخاب و بررسی شده و بر این اساس نه فرضیه به آزمون گذاشته شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی است و داده ها با استفاده از روش کمی (پیمایش) از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند و به این منظور از بین ۳۵۱ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. اعتبار محتوایی پرسشنامه، صوری است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۸۲ درصد به دست آمده است. به منظور تشخیص همبستگی بین متغیرها از تحلیل های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های به دست آمده به شرح ذیل می باشند: با توجه به این که آزمون معنی داری متغیرها کمتر از ۰٫۰۵ بوده (sig<0.05)، می توان نتیجه گرفت فرضیات مربوط به آن ها تایید شده و بین این متغیرها با مدیریت بدن ارتباط معنی داری وجود دارد. و متغیر اعتقادات دینی با قدرت تبیین (۲۲- درصد) که دارای رابطه منفی با مدیریت بدن می باشد به ترتیب متغیرهای فعالیت های فراغتی (۴۷ درصد) و هنجارهای مصرف (۴۴ درصد) و مصرف فرهنگی (۲۳ درصد) و میزان درآمد (۲۱ درصد) از واریانس مدیریت بدن را تبیین می کنند.