مقاله تعیین خواهش های اکولوژیک گونه دارویی درمنه ترکی (Artemisia persica Boiss) در رویشگاه های طبیعی استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تعیین خواهش های اکولوژیک گونه دارویی درمنه ترکی (Artemisia persica Boiss) در رویشگاه های طبیعی استان کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آت اکولوژی
مقاله درمنه ترکی
مقاله رویشگاه
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جابری انصاری شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با نگرشی بوم شناسانه، به منظور تعیین عوامل محیطی تشکیل دهنده زیستگاه های طبیعی و ارتباط آن ها با پوشش تاجی و تراکم گونه Artemisia persica Boiss در استان کرمان انجام شد. پس از تهیه نقشه رویشگاه های این گونه، چهار رویشگاه معرف جهت مطالعه عوامل توپوگرافی، اقلیمی، خاکی و شاخص های پوشش گیاهی انتخاب شد. داده های شیب جهت و ارتفاع این سایت ها از نقشه توپوگرافی رویشگاه ها با مقیاس ۱٫۲۵۰۰۰ در محیط نرم افزاری Arc-GIS 9.3 تعیین شد. شاخص های دمایی و بارندگی ماهانه هر رویشگاه استخراج گردید. مولفه های تراکم و فراوانی درمنه ترکی در رویشگاه ها با رولوه و مولفه پوشش تاجی گونه های گیاهی با روش ترانسکت خطی-تماسی ارزیابی شدند. نمونه برداری خاک در قالب بلوک های به طور کامل تصادفی در هر سایت با سه تکرار از عمق ۵۰-۰ سانتی متری انجام شد و این پارامترها با روش مقایسه میانگین چند دامنه دانکن در محیط نرم افزاری SPSS مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت به منظور شناخت عوامل موثر مذکور بر درصد پوشش و تراکم گیاه درمنه ترکی از مدل رگرسیون گام به گام کمک گرفته شد. نتایج مطالعه ها نشان داد که این گونه کوهسری در طبقه ارتفاعی ۳۵۴۶-۲۵۴۷ متر از سطح دریا، شیب های ۶۲٫۸۵-۳۵٫۷۶ درصد و کلیه جهت های جغرافیایی حضور دارد. میانگین بارندگی سالانه در این رویشگاه ها ۵۰۰-۲۵۰ میلی متر و دمای متوسط سالانه ۱۰٫۹-۵٫۱۷ درجه سانتی گراد است. خاک رویشگاه های این گونه به طور عمده بسیار کم عمق و بافت آن سبک و سنگریزه دار است و از نظر برخی خصوصیت ها از قبیل درصد آهک، سیلت، نیتروژن و میزان پتاسیم قابل جذب دارای اختلاف معنی دار می باشد. پوشش تاجی این گونه ۱۱٫۷-۲٫۲۵ درصد و تراکم ۲۰۲۰-۴۲۳ پایه در هکتار و فراوانی ۹۰-۵۸ درصد می باشد. با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره مشخص شد که این گونه در بسترهای آبراهه های مناطق کوهستانی که میزان رس و آهک بالا و سنگریزه کم هستند، بیش ترین درصد پوشش و تراکم را به خود اختصاص می دهد.