مقاله تعیین حساسیت و ویژگی روش ایمونوفلئورسنت مستقیم جهت تشخیص انگل کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعیین حساسیت و ویژگی روش ایمونوفلئورسنت مستقیم جهت تشخیص انگل کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کریپتوسپوریدیوم
مقاله ذیل نلسون اصلاح شده
مقاله ایمونوفلئورسانس مستقیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملایی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ابدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تحویلداربیدرونی فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کریپتوسپوریدیوم یکی از عوامل جهانی بیماری اسهال می باشد که اغلب بچه ها و بیماران دچار سرکوب ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد. روش معمول تشخیص این انگل، تهیه گسترش و رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده و مشاهده اووسیست است. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت و اختصاصیت روش ایمونوفلئورسنت مستقیم نسبت به روش رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده است.
روش بررسی: تعداد ۲۵۰۰ نمونه مدفوع کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های کودکان تهران جمع آوری و از آنها گسترش تهیه شد و بعد از رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده با میکروسکوپ بررسی شدند. نمونه های مثبت و تعدادی از نمونه های منفی که به صورت تصادفی انتخاب شدند، با استفاده از روش ایمونوفلئورسانس مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: روش ذیل نلسون اصلاح شده، ۳۰ مورد مثبت و آزمایش ایمونوفلئورسانس مستقیم ۲۷ مورد از ۳۰ مورد فوق را مثبت تشخیص داد. آزمایش ایمونوفلئورسانس مستقیم بر روی ۱۱۴ نمونه که بر اساس روش های آماری انتخاب شدند و توسط رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده منفی اعلام شده بودند، مورد مثبتی را شناسایی نکرد. بنابراین حساسیت، اختصاصیت و قدرت پیش گویی مثبت و منفی آن به ترتیب ۹۰%، ۱۰۰%، ۱۰۰% و ۹۷٫۵% بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که حساسیت روش ایمونوفلئورسانس مستقیم کمتر از روش رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده بود، ولی اختصاصیت هر دوی آنها ۱۰۰% بود. در نتیجه روش ذیل نلسون اصلاح شده روش مناسبی برای تشخیص کریپتوسپوریدیوم در آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقاتی می باشد.