مقاله تعیین حد بحرانی پتاسیم در خاک های مزارع توتون کاری استان های مازندران و گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: تعیین حد بحرانی پتاسیم در خاک های مزارع توتون کاری استان های مازندران و گلستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله حد بحرانی
مقاله توتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده عبدالغفور
جناب آقای / سرکار خانم: دردی پور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی عبدالرحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پتاسیم یکی از عناصری است که نقش مهمی در افزایش عملکرد کمی و کیفی توتون دارد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت پتاسیم و تعیین حد بحرانی آن در خاک های مناطق توتون کاری استان های مازندران و گلستان می باشد. به این منظور تعداد ۴۸ نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری تهیه و بر اساس مقادیر رس، کربن آلی و پتاسیم استخراجی با استات آمونیوم، تعداد ۲۰ نمونه برای مطالعات بعدی انتخاب شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در گلدان های پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی انجام شد. عامل اول شامل ۲۰ خاک تحت کشت توتون و عامل دوم، شامل ۲ سطح صفر و ۱۵۰ کیلوگرم اکسید پتاسیم از منبع کود سولفات پتاسیم بود. نشاهای سالم و یکنواخت توتون رقم K326 به تعداد یک عدد در هر گلدان نشاکاری شد. در طول دوره رشد، برگ های رسیده در ۶ چین برداشت و سپس وزن سبز و خشک آنها اندازه گیری شد. خصوصیات مورفولوژیکی مثل طول و عرض برگ، قطر ساقه و کلروفیل برگ و خصوصیات شیمیایی برگ مثل مقادیر پتاسیم، قند و نیکوتین اندازه گیری شد. برگ های سبز پس از عمل آوری مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت درآمد ناخالص نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر پتاسیم بر طول برگ، کلروفیل برگ، وزن ماده سبز و خشک، مقادیر نیکوتین و پتاسیم برگ در سطح ۱ درصد و بر قطر ساقه و درآمد ناخالص در سطح ۵ درصد معنی دار بود. سطح بحرانی پتاسیم به روش کیت و نلسون تصویری بر اساس عملکرد نسبی وزن سبز و غلظت نسبی پتاسیم با نسبت ۱ به ۲۰ خاک به عصاره گیر استات آمونیوم نرمال، ۲۴۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک به دست آمد.