مقاله تعیین حدت جدایه های اشریشیا کولای جدا شده از طیور در ایران با استفاده از تست کشندگی در جوجه های یک روزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: تعیین حدت جدایه های اشریشیا کولای جدا شده از طیور در ایران با استفاده از تست کشندگی در جوجه های یک روزه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیا کولای
مقاله حدت
مقاله تست کشندگی
مقاله مدل جوجه یک روزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پایروند سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پیغمبری سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع دوست بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: کلی باسیلوز ناشی از اشریشیا کولای یکی از مهم ترین بیماریهای عفونی طیور می باشد. درحالیکه تاثیر فاکتورهای حدت اشریشیا کولای در پرنده در تعامل با عوامل تاثیر گذار دیگر می تواند متفاوت باشد، صرف وجود آنها تعیین کننده میزان حدت باکتری برای پرندگان نمی باشد. لذا ضروری است که قدرت بیماریزایی جدایه های اشریشیا کولای بر روی پرندگان حساس آزمایش شود.هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان حدت و مقایسه اثر ۳ جدایه اشریشیا کولای جدا شده از کلی باسیلوز طیور در ایران بر روی جوجه های یک روزه با بهره گیری از تست کشندگی بود.روش کار: هفتاد جوجه یک روزه به ۳ گروه تیمار ۲۰ قطعه ای و ۲ گروه کنترل ۵ قطعه ای تقسیم شدند. هر گروه تیمار به یک جدایه اختصاص داده شد و به ۴ زیرگروه ۵ قطعه ای تقسیم شد. هر جدایه در محیط آبگوشت مایع رشد داده شد و پس از ۳ بار شستشو با PBS رقیق سازی شد. سپس میزان ۰٫۵ml از محلول کشت رقیق نشده (حاوی ~۱۰۹ CFU/ml باکتری)، و رقت های ۰٫۱، ۰٫۰۱ و ۰٫۰۰۱ هر کشت به هر کدام یک از جوجه ها در هر زیرگروه ۵ قطعه ای از راه زیر جلد در پشت گردن تلقیح شد. به یک گروه کنترل PBS تزریق شد و گروه کنترل منفی نیز چیزی دریافت نکرد. سپس جوجه ها تا ۶ روز، هر ۱۲ ساعت کنترل شدند. جوجه های تلف شده در طی ۶ روز و همچنین جوجه های زنده مانده کالبدگشایی و از قلب و کبد آنها برای آزمایشات باکتریولوژیک نمونه گیری شد. حدت هر جدایه اشریشیا کولای بر اساس زمان مرگ، مشاهدات آسیب شناسی بارز و یافته های باکتری شناسی امتیاز بندی شد.نتایج: کلیه سویه های اشریشیا کولای مورد بررسی در این مطالعه توانایی ایجاد تلفات و جراحات بارز کلی باسیلوزی را داشتند. تفاوت معنی داری بین جدایه ها از نظر حدت در رقت های مشابه مشاهده نشد اما تفاوت ها با گروه های PBS و کنترل منفی معنی دار بود (p£۰٫۰۵).
نتیجه گیری نهائی: این مطالعه مشخص نمود که سه جدایه اشریشیا کولای کلی باسیلوز قادر به ایجاد تلفات در جوجه های یک روزه بودند. این یافته ها آگاهی ما را در مورد خصوصیات حدت سه جدایه ایرانی اشریشیا کولای با منشاء کلی باسیلوز طیور افزایش داد.