مقاله تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خراسان رضوی
مقاله خربزه
مقاله نشانگر Fusarium oxysporum f.sp.melonis ,AFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی نسب حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سروری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی خانیکی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis متداول ترین و گسترده ترین بیماری در خربزه است که در چند کشور جهان و از جمله ایران گزارش شده است. این تحقیق به منظور تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در استان خراسان رضوی انجام گردید. برای این تحقیق از ۵۲ مزرعه در مناطق عمده خربزه کاری استان نمونه برداری شده، پس از خالص سازی و شناسایی قارچ، آزمون مولکولی انجام شد. از مجموعه جدایه های شناسایی شده، بر اساس پراکنش جغرافیایی و شدت بیماریزایی ۳۵ جدایه برای تحقیقات مولکولی انتخاب شدند. پس از استخراج DNA بررسی تنوع ژنتیکی این جدایه ها با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP، روی ژل الکتروفورز پلی اکریل آمید ۶٫۵ درصد و با کمک نرم افزار NTSYS صورت پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در سطح ضریب شباهت ۶۳ درصد جدایه های بررسی شده در ۶ گروه اصلی A، B، C، D، E و F و دو گروه تک جدایه ای جای گرفتند. این نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای در بین جدایه های قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی خربزه در استان خراسان رضوی وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به آنالیز کلاستر و دندروگرام ترسیم شده چنین نتیجه گیری شد که به جز موارد محدود بین پراکنش جغرافیایی و گروه های ژنتیکی AFLP ارتباط مشخصی وجود نداشته و همچنین بین گروه های بیماری زایی و منطقه جداسازی قارچ از گیاه با گروه های AFLP ارتباط معینی موجود نبود.