مقاله تعیین تعداد روزهای کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند (مطالعه موردی شهرستان نهاوند)Determination of the number of working days of mechanized planting and semi-mechanized harvesting of sugar beet in Nahavand region که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله چغندرقند از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تعیین تعداد روزهای کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند (مطالعه موردی شهرستان نهاوند)Determination of the number of working days of mechanized planting and semi-mechanized harvesting of sugar beet in Nahavand region
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت خاک
مقاله خاک ورزی
مقاله رواناب
مقاله روزهای مناسب کاری
مقاله زهکشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی علی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیقی برای تعیین تعداد روزهای مناسب کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند در شهرستان نهاوند در سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. مهم ترین عامل محدودکننده عملیات کشاورزی در تقویم زراعی برای تولید محصولات، زمان عملیات است که آن هم برای برخی از عملیات (از قبیل خاک ورزی) تابعی از میزان رطوبت خاک می باشد. مواردی که در این تحقیق برای تعیین تعداد روزهای کاری ماشین مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارت بودند از: تعیین محدوده مجاز موثرترین عامل محدودکننده کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند، تعیین برخی عوامل موثر بر تغییر عامل محدودکننده و بررسی و تعیین احتمال وقوع تعداد روزهای مناسب برای کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند. محدوده مجاز رطوبت خاک برای بافت خاک لوم رسی به گونه ای که قابلیت انجام عملیات را داشته باشد ۱۴٫۵ درصد وزنی تعیین شد. دراین محدوده، خاک قابلیت پذیرش ۶٫۳۴ میلی متر رطوبت (بارندگی) برای کاشت و ۱۰٫۶۲ میلی متر برای برداشت در عمق انجام عملیات در هر نوبت بارندگی یا آبیاری را دارد. برخی عوامل تاثیرگذار بر تغییر رطوبت خاک عبارت است از: میزان و شدت بارندگی، وضعیت زهکشی خاک، درصد رطوبت موجود در هوا، تبخیر و تعرق، رواناب سطحی خاک، میزان و شدت تابش خورشید (طول روز و شب)، درجه حرارت محیط، میزان پوشش گیاهی و بافت خاک می باشند. در محدوده زمانی کاشت ۱۹٫۳ درصد بارندگی و در دوره برداشت ۷٫۵ درصد بارندگی تبدیل به رواناب می شود. بنابراین حداکثر بارش مجاز در وضعیتی که خاک را از حالت مناسب برای انجام عملیات ماشینی کاشت و برداشت خارج نکند به ترتیب ۷٫۶ و ۱۱٫۴۱ میلی متر در هر نوبت بارندگی خواهد بود. برای خروج رطوبت اضافی بعد از این بارش ها برای عملیات کاشت و برداشت به ترتیب پنج و هفت روز زمان لازم است. بنابراین تعداد روزهای کاری برای عملیات کاشت مکانیزه حدود ۲۰ روز، و برای عملیات برداشت نیمه مکانیزه حدود ۲۳ روز با اطمینان ۹۹ درصد، برآورد شده است.