مقاله تعیین ترکیب بهینه مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی- با مطالعه موردی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۲۵ تا ۵۳۸ منتشر شده است.
نام: تعیین ترکیب بهینه مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی- با مطالعه موردی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایتمندی
مقاله مشتریان
مقاله کیفیت مراقبت های بهداشتی
مقاله برنامه ریزی
مقاله الگوی Kano

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین آرش
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی آذر محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه سازمان ها برای بیشینه کردن سود و کمینه کردن هزینه، مشتریان را بخش بندی می کنند، اما برای سرمایه گذاری بر روی توسعه کالاها و خدمات نیاز است تا علاوه بر بخش بندی، ترکیب بهینه آن ها و یا به عبارت دیگر، تعداد یا درصد مشتریان در هر بخش مشخص شود. بنابراین هدف این مقاله، ارایه روشی برای تعیین ترکیب بهینه مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی بوده است. بنابراین به منظور به دست آوردن ترکیب بهینه مشتریان، از معیار حداکثر سازی رضایتمندی مشتریان استفاده شد.
روش بررسی: این مطالعه، از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی، از نظر زمان گردآوری از نوع پیمایشی- مقطعی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کمی و همچنین از نظر مساله پژوهش از نوع توصیفی بود. پس از بررسی مطالعات مربوط به رضایتمندی مشتری، ابعاد کیفیت خدمات، الگوی Kano و برنامه ریزی آرمانی، چارچوبی ارایه شده است که مشخص کننده ترکیب بهینه مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی است. داده های مورد نظر از طریق تکمیل پرسش نامه توسط بیماران در فاصله زمانی مرداد تا آذر ۱۳۸۹ در کلینیک تخصصی قلب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان جمع آوری شده است. جامعه آماری در این مطالعه ۱۹۶ تن از بیمارانی است که در محدوده زمانی بیان شده، به کلینیک تخصصی قلب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مراجعه کردند. جهت تعیین روایی پرسش نامه ها از روایی صوری (به دلیل استاندارد بودن سوال ها) و جهت محاسبه قابلیت پایایی، از ضریب Cronbach’s alpha استفاده شد. روش نمونه برداری در این مطالعه از نوع احتمالی و به روش تصادفی ساده است، الگوی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار (Win quantitative system for business) WINQSB مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بعد از حل و تحلیل الگوی پیشنهادی یافته های مطالعه، نشان دهنده آن است که روش پیشنهادی قادر به تعیین ترکیب بهینه بیماران بیمارستان است، به گونه ای که مدیریت در برنامه ریزی امکانات خود باید ۳۴ درصد بیماران را از بیماران مبتلا به بیماری حمله قلبی (انفارکتوس عضله قلب) و ۶۶ درصد بیماران را از بیماران مبتلا به بیماری دریچه ای قلب انتخاب نماید.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان از نتایج این مطالعه به منظور موثر بودن در بخش بندی مشتریان (بیماران)، برنامه ریزی برای فراهم کردن خدمات متناسب با نیازهای مشتریان مختلف و افزایش نتایج مثبت کسب شده از طرف بیمارستان اشاره کرد.