مقاله تعیین ترجیحات مراجعه کنندگان به بیمارستان فیروزگر: تحلیل هم پیوندی مبتنی بر انتخاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تعیین ترجیحات مراجعه کنندگان به بیمارستان فیروزگر: تحلیل هم پیوندی مبتنی بر انتخاب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز هم پیوندی مبتنی بر انتخاب
مقاله ترجیحات مراجعین
مقاله اهمیت نسبی
مقاله خدمات سرپایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی اورک روح انگیز
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: محقق بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توجه به نیازها و خواسته های بیماران در بیمارستان یکی از موارد مهمی است که باید در تصمیم گیری های مرتبط با ارایه خدمات به بیماران به آن ها توجه شود. در این پژوهش، ابتدا شیوه آنالیز هم پیوندی مبتنی بر انتخاب معرفی و تبیین گردید؛ سپس از این آنالیز به منظور بررسی ترجیحات مراجعین به بیمارستان فیروزگر در مورد نحوه ارایه خدمات ویزیت سرپایی استفاده شد.
روش کار: در این پژوهش کاربردی، از آنالیز هم پیوندی مبتنی بر انتخاب برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. جامعه پژوهش، مراجعه کنندگان به درمانگاه های بیمارستان فیروزگر برای دریافت خدمات ویزیت سرپایی بودند که ۱۵۰ نفر از آنان به روش نمونه گیری آسان برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. زمان گردآوری داده ها تابستان سال ۱۳۹۰ بود.
یافته ها: میانگین سن مراجعه کنندگان مورد بررسی (۰٫۷۳±)۳۱٫۷۶  بود. ۷۰% از مراجعه کنندگان زن و ۳۰% بقیه مرد بودند. مشورت پزشک با بیمار بیشترین اهمیت را داشت (اهمیت نسبی ۳۷٫۱%)، دومین ویژگی از نظر اهمیت، تشکیل پرونده بود (اهمیت نسبی ۲۱٫۶%). شیوه تعیین نوبت دارای کمترین اهمیت (اهمیت نسبی ۱۰٫۲%) بود.
نتیجه گیری: کسب نظرات و توجه به خواسته های بیماران در تمام مراحل برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی خدمات به بهبود مراقبت ها کمک می کند. از طرف دیگر ارج نهادن به ترجیحات بیماران یک گام اساسی در توسعه مداخلات بیمار محور است. روش ها و ابزارهای پژوهشی متنوعی جهت آگاهی از دیدگاه های بیماران در خصوص ارایه بهینه خدمات سلامت وجود دارد، در این راستا روش آنالیز هم پیوندی برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به این گونه پژوهش ها توصیه می شود.