مقاله تعیین تاثیر کرم ساج بر استریای بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۶ منتشر شده است.
نام: تعیین تاثیر کرم ساج بر استریای بارداری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشگیری
مقاله استریای بارداری
مقاله کرم ساج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: تعاونی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استریای بارداری خطوط پوستی است که در طی بارداری ایجاد می شود و همواره چالش هایی برای پیشگیری و درمان این مشکل وجود دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر کرم ساج بر استریای بارداری بود.
روش بررسی : این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۱۰۰ زن نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گرو ه مساوی مداخله (مصرف کنندگان کرم ساج) و کنترل (استفاده از دارونما) تقسیم شدند. برای بررسی وجود استریا در هفته ۳۷-۴۰ بارداری در هر دو گروه از دوربین عکاسی کانن استفاده شد. داده ها با آمار توصیفی و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: استریای بارداری در ۶۴ درصد مصرف کنندگان کرم ساج و ۶۰ درصد افراد گروه کنترل بروز نموده و اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد .(p>0.05)
نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد، کرم ساج بر بروز و شدت استریای بارداری تاثیری ندارد.