مقاله تعیین تاثیر مقادیر مختلف انحراف دیستولبیالی ایمپلنت و اتچمنت Locator بر میزان گیر و طول عمر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت (Invitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: تعیین تاثیر مقادیر مختلف انحراف دیستولبیالی ایمپلنت و اتچمنت Locator بر میزان گیر و طول عمر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت (Invitro)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوردنچر متکی بر ایمپلنت
مقاله انحراف ایمپلنت و اتچمنت
مقاله گیر
مقاله طول عمر،

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالیان صدرا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری لاری حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: آتش رزم پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی سیدمصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به طور کلی مشکلاتی در رابطه با گیر و طول عمر اتچمنت ها در پروتزهای اوردنچر متکی بر ایمپلنت گزارش شده است. مطالعات کمی به تاثیر انحراف ایمپلنت و اتچمنت نسبت به مسیر نشست و برخاست پروتز بر میزان گیر و طول عمر اوردنچر پرداخته اند. این تحقیق باهدف مقایسه تاثیر انحراف دیستولبیالی ایمپلنت و اتچمنت بر میزان گیر و طول عمر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت به صورت آزمایشگاهی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق به روشی تجربی بر روی ۴۰ نمونه که در ۸ گروه متفاوت تقسیم شده اند، انجام گرفت. در ابتدا ۴ مدل از ریج بی دندانی فک پایین به همراه دنچر مطابق با آن به صورت یکسان ساخته شد. در هر مدل ۲ آنالوگ ایمپلنت (Dentium، Korea) قرار گرفت. آنالوگها به طور کلی در راستای دیستولبیالی و در سه زاویه ۵، ۱۰ و ۱۵ درجه قرار گرفتند. در گروه کنترل نیز آنالوگ ها به صورت عمود بر ریج و موازی هم قرار داده شدند. روی آنالوگ ها اباتمنت (Dentium, Korea) با اتچمنت به رنگ قرمز، بسته شد. نمونه ها ۳۰۰۰ بار تحت سیکلهای گذاشت و برداشت و ۲۰۰۰ بار تحت سیکل های حرارتی قرار گرفتند. گیر نمونه ها بعد از هر ۵۰۰ سیکل توسط دستگاه UTM (SANTAM, STM20) اندازه گیری شد. داده ها با آزمون Repeated Measure ANOVA و Tukey مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: بیشترین میزان گیر اولیه در نمونه های ترموسایکل نشده مربوط به گروه با انحراف ۵ درجه (۳۶٫۴±۱٫۵۱ نیوتن) بود و در نمونه های ترموسایکل شده مربوط به گروه با انحراف ۱۵ درجه (۳۰٫۷±۱٫۱۱ نیوتن) بود و کمترین میزان گیر اولیه در هر دو حالت مربوط به گروه با انحراف ۱۰ درجه (۱۷٫۱۸±۰٫۹۲ نیوتن) بود. نتایج آزمون Repeated measure ANOVA و Tukey نشان دادند که بین زوایای ۵ و ۱۵ درجه اختلاف معناداری وجود ندارد ولی میانگین در این زوایا نسبت به زاویه ۱۰ درجه و صفر درجه (گروه کنترل) به صورت معناداری بیشتر است. (P<0.001).
نتیجه گیری: انحراف ایمپلنت و اتچمنت بر میزان گیر و طول عمر اتچمنت های اوردنچر موثر بوده به طوری که با افزایش زاویه انحراف تا ۱۵ درجه، گیر اوردنچر بیشتر شده اما میزان سایش و افت گیر آنها نیز بالاتر می رود.