مقاله تعیین تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تعیین تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی کربنات سدیم
مقاله توان بی هوازی
مقاله خستگی
مقاله لاکتات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقیان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی مزرعه نو علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فردین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کشف مکمل هایی که تاثیر مثبت بر عملکرد بدن ورزشکاران و غیرورزشکاران دارد دغدغه اصلی متخصصین امر تغذیه، می باشد. یکی از موادی که اخیرا در محافل علمی به عنوان یک مکمل به شمار می رود بی کربنات سدیم می باشد.
روش بررسی: در یک مطالعه نیمه تجربی ۲۰ نفر از دانشجویان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) قرار گرفتند. ۷۰ دقیقه قبل از شروع تمرین اصلی به آزمودنی های گروه کنترل، دارونما و آزمودنی های گروه آزمایش، بی کربنات سدیم داده شد. درست قبل و بعد از تمرین اوج توان، اوج خستگی و سطح لاکتات اندازه گیری شد. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از ویرایش ۱۸ نرم افزار spss تحلیل شده است.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار اوج توان، خستگی و سطح اسیدلاکتیک خون در گروه کنترل قبل از تمرین به ترتیب ۸٫۹۴±۱٫۱۴، ۵٫۲۳±۱٫۶۳، ۱۱٫۳۳±۲٫۷۳ و در گروه آزمایش ۹٫۸۲±۱٫۵۲، ۵٫۳۶±۱٫۷۳، ۱۱٫۸۹±۱٫۶۷ بود و میانگین و انحراف معیار اوج توان، اوج خستگی و سطح اسید لاکتیک خون گروه کنترل بعد تمرین به ترتیب ۱۱٫۸۵±۱٫۴۱، ۷٫۸۹±۰٫۷۲۵، ۱۶٫۰۹±۳٫۹۳ و در گروه آزمایش ۱۱٫۴۳±۱٫۳۰، ۸٫۱۲±۰٫۶۸۳، ۱۳٫۱۸±۲٫۵۰ بود. لذا بین مصرف بی کربنات سدیم و پلاسیبو روی متغیر اسید لاکتیک تفاوت معناداری مشاهده شد (p<0.5) ولی روی متغیر اوج خستگی و اوج توان، پس از مصرف بی کربنات سدیم و پلاسیبو تفاوت معناداری مشاهده نشد (p>0.5).
نتیجه گیری: یافته ها حاکی از عدم تغییر معنی دار بین میانگین اوج توان و اوج خستگی پس از مصرف بی کربنات سدیم در دو گروه بود و تنها سطح لاکتات گروه آزمایش پس از مصرف بی کربنات سدیم نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری از خود نشان داد.